Školský klub detí

Výchovný program ŠKD

Školský poriadok ŠKD je súčasťou Školského poriadku ZŠ M. R. Štefánika Košariská.

 1. Príspevok na čiatočnú úhradu nákladov na prevádzku ŠKD zo strany rodičov podľa VZN Obce Košariská  činí 5 €/ mesiac na každé dieťa prihlásené do ŠKD.
 2. Príspevky sa vyberajú nasledovne:
  za september do 30.9.
  za november – december do 30.11.
  za január – marec do 31.3.
  za apríl – jún do 30.6
 3. Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD – platbu v hotovosti vyberá na potvrdenku v stanovených termínoch od zákonných zástupcov a vychovávateľka ŠKD.

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené