Školský klub detí

Výchovný program ŠKD

Školský poriadok ŠKD je súčasťou Školského poriadku ZŠ M. R. Štefánika Košariská.

 1. Príspevok na čiatočnú úhradu nákladov na prevádzku ŠKD zo strany rodičov podľa VZN Obce Košariská č. 1/2008 zo dňa 13.8. 2008 činí 2 €/ mesiac na každé dieťa prihlásené do ŠKD.
 2. Príspevky sa vyberájú nasledovne:
  za september do 30.9.
  za november – december do 30.11.
  za január – marec do 31.3.
  za apríl – jún do 30.6
 3. Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD sa uskutočňuje nasledovnými spôsobmi:
  a) úhradou na účet IBAN: SK87 5600 0000 0046 7233 4001
  Do správy pre príjímateľa uvedie zákonný zástupca dieťaťa “ŠKD – meno a priezvisko dieťaťa”
  b) výchovateľka vyberie od zákonných zástupcov na potvrdenky stanovený poplatok
© 1993-2021 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené