Školská jedáleň

 1. Žiaci sa stravujú v budove Materskej školy v Košariskáh vzdialenej cca 200 m od budovy ZŠ. Obe budovy oddeľuje miestna komunikácia označená značkou „obytná zóna“
 2. Výdaj jedál je stanovený od 12:20 do 13:05
 3. Do školskej jedálne pri MŠ sa stravníci presúvajú disciplinovane v dvojstupe v sprievode vychovávateľky alebo vyučujúceho podľa stanoveného rozpisu a dozoru zakomponovaného do rozvrhu hodín
 4. Pred jedlom si každý žiak v budove ZŠ umyje ruky mydlom. Do jedálne vchádza prezutý.
 5. Žiak je povinný dodržiavať normy slušného správania a zásady stolovania pri obede, slušne sa správať a nevyrušovať spolustravníkov hlasným prejavom.
 6. Zákonný zástupca uhrádza náklady na stravu mesačne vopred do 15. v mesiaci nasledovnými spôsobmi:
  1. na účet IBAN: SK69 5600 0000 0046 7233 5004
  2. v hotovosti (v kancelárii OcÚ Košariská)
 7. Odhlásiť stravu je možné deň vopred alebo do 7:30 ráno.
  Strava sa odhlasuje u vedúcej ŠJ na telefónnom čísle: 0905 464 804.
 8. Prihlásiť žiaka po neprítomnosti v škole na stravu je potrebné deň pred nástupom do školy do 12:00
 9. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Neodhlásený obed si možno vyzdvihnúť v jedálni do 12:00. Po tomto čase bude zlikvidovaný.
© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené