Školská jedáleň

  1. Žiaci sa stravujú v Školskej jedálni pri MŠ v budove Materskej školy v Košariskáh vzdialenej cca 200 m od budovy ZŠ.
  2. Výdaj jedál je stanovený od 12:20 do 13:05
  3. Do školskej jedálne pri MŠ sa stravníci presúvajú disciplinovane v dvojstupe v sprievode vychovávateľky alebo vyučujúceho podľa stanoveného rozpisu a dozoru zakomponovaného do rozvrhu hodín
  4. Pred jedlom si každý žiak v budove ZŠ umyje ruky mydlom. Do jedálne vchádza prezutý.
  5. Žiak je povinný dodržiavať normy slušného správania a zásady stolovania pri obede tak, aby nevyrušoval hlasným prejavom spiace deti v MŠ
  6. Ak žiak na vyučovaní chýba, je v záujme rodičov, aby žiaka zo stravy odhlásili. Môžu tak učiniť priamo v jedálni alebo na tel. čísle 034 6242 827 (MŠ),  0908 785 799 (Vičíková) do 7:30 v príslušnom dni. V opačnom prípade budú rodičia znášať náklady za stravovanie žiaka aj po dobu jeho neprítomnosti
  7. Poplatky za stravu sa vyberajú od rodičov mesiac vopred do 10. dňa v mesiaci. V ďalšom mesiaci sa prípadný rozdiel doúčtováva.
© 1993-2018 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené