Školy pre budúcnosť

VTÁČIE RÁNA V DEDINSKEJ ŠKOLE (2010)
Nadácia Orange

Čo sa nám podarilo?
Projektu sa aktívne zúčastnilo všetkých 32 žiakov školy so svojimi rodičmi, starými rodičmi, známymi a 3 pedagógovia, 1 profesionálny ochranca prírody. Projekt s nadšením sledovala komunita obce i množstvo účinkujúcich a návštevníkov počas Dňa tradičných remesiel v Košariskách. V zážitkovom a tématickom vyučovaní počas 2. polroka sme vyplnili témy, ktoré mali súviseli s ochranou prírody, s opereným vtáctvom  a špeciálne so spevavcami a prepojili ich v nasledovných predmetoch a učive:
Prírodoveda – 1. a 2.  ročník (Živočíchy, Život domácich vtákov, Živočíchy v prírode)
Prírodoveda – 3. a 4. ročník (Živočíchy, Triedenie stavovcov – Vtáky)
Vlastiveda – 2. ročník (Zima a jej premeny, Životné prostredie)
Vlastiveda – 3. ročník (Chránené objekty v krajine)
Informatická (mediálna) výchova 1.-4. ročník (Práca so zvukom, fotografiou a videom)

Okrem tradičných spôsoboch výuky žiaci využili internet, osobitne stránku SOS/BirdLife Slovensko www.vtáky.sk, ktorá je metodicky skvele spracovaná. Pomocou nej sme si objednali aj audio CD „Kurz vtáčieho spevu“, podľa ktorého sa naučili veľmi spoznávať jednotlivé hlasy spevavcov. Nebolo to vôbec ľahké, ale najznámejšie druhy nakoniec celkom slušne zvládli aj tí najmladší.

Z knižky Ladislava Kvasničku „Štebotavé veršíky alebo Čo vieš o vtákoch“ sa mladší žiaci naučili krátke verše o jednotlivých druhoch a pomocou zvukomalebných slabík s obľubou napodobňovali ich spev, čo neskôr aj využili v programe pre verejnosť.

Druháci si ich nahrali aj do počítača (program Audacity) a použili ich ako zvukovú kulisu ku svojim digitálnym kresbám vytvorených v Revelation Natural Art, k fotografiám stiahnutým z internetu a zvukom, ktoré vznikli zrýchlením nahrávok zvukomalebných slabík, čo ich nesmierne bavilo. Jednotlivé časti poskladali do prezentácie v Power Point.

Osobitou témou v súvislosti s otázkami navigácie letu vtákov, poštových holubov, bola témy „Spoje“ z Vlastivedy pre 3. ročník a „Telefónujeme, faxujeme, pracujeme s počítačom“ z Pracovného vyučovania pre 4. ročník. Formou projektovej úlohy za použitia internetu žiaci zistili vo veľmi krátkom čase (mnohí to už celkom slušne vedeli) ako fungujú mobilné telefóny i samotný internet. Najlepší a najrýchlejší prezentovali svoje poznatky za pomoci krátkej prezentácie slovne pred spolužiakmi. Po zakúpení kariet do telefónov sme sa učili správne telefónovať. Ovládať prístroj nebol pre väčšinu žiaden problém, no komunikovať slušne, stručne, obsažne a nie dlho, to sme museli cvičiť dlhšie. Najprv „naprázdno“ a po zakúpení kariet aj „naostro“. Úspešne sme pritom využili publikáciu Orange „Čo by mali o nich rodičia a deti vedieť. Táto aktivita nám mala slúžiť aj ako dôležitý článok pri porovnaní úrovne dnešnej komunikácie a komunikácie spred 100 rokov (žiaľ táto časť projektu nám pre zaneprázdnenosť chovateľa poštových holubov zostala otvorená)
Neopakovateľné momenty sme spolu so žiakmi zažili u starších občanov žiakov, keď sme ich v malých 2-3 členných skupinkách navštevovali za účelom hľadania a zaznamenania vtáčích motívov v ľudovom odeve a nahrávok ľudových piesní, v ktorých sa spomínajú jednotlivé druhy operenecov. Zistili sme, že na Myjavsku sa vtáčí motív na krojových súčastiach vyskytuje len veľmi skromne (vtáčková cipka), ale zato piesní sme našli neúrekom. Tú najkrajšiu, prvák Šimon Michalica u svojho 99-ročného pradedka Martina Danku v Košariskách („Stala sa v Brezovej bitka, ubila kukučka dudka, počali kukučku honit, zabudli polodne zvonit“). Nacvičili sme takmer 20 najkraších z nich. Rodičovské združenie nám prispelo značnou sumou na zakúpenie 11 ks drevených xylofónov, na ktorých sme sa pokúsili zahrať jednoduchšie durové piesne. 4 hudobné drevené hračky (kukučka, hrdlička) nám poslúžili ako spestrenie pri medzihrách piesní.

Vtáčie motívy sa stali v uplynulom polroku nosnou témou v umeleckých dielkach žiakov na výtvarnej výchove. Výtvarné práce (maľba, kresba, grafika) boli postupne vystavované a obmieňané na nástenke pred školou. Trojrozmerné papierové búdky a vtáky z kartónu alebo z drôtu vo výstavných priestoroch školy. Panely v nadživotnej veľkosti z kartónov s namaľovaným druhom boli použité v programe určenom verejnosti.
Manželia Hrubí zo združenia Kruh z Košarísk – Trvajovej ochotne vysvetlili a predviedli žiakom ako vymodelovať a „glazovať“ hlineného vtáčika. Potom už len asistovali pri práci. Pozvali nás do svojho kopaničiarskeho príbytku, kde sme spoločne vytiahli výrobky z keramickej pece. Odmenu odmietli.

V mesiacoch január – marec sa žiacka služba každé ráno pred vyučovaním postarala o naplnenie kŕmidiel potravou. Za zimu skonzumovali viac 30-40 kg slnečnicového semena, ktoré nám darovali z miestneho roľníckeho družstva. Keďže „stravníci“ si veľmi dobre zvykli na ľudskú prítomnosť (v areáli školy pracovali v tom čase robotníci), švrtáci i tak nasnímali kamerou zaujímavé zábery.

15. apríla sme si spoločne premietli pomocou projekcie DVD „Chránené vtáčie územia“ ochranárskej organizácie SOS/BirdLife Slovensko.

19. mája sme pozvali na vyučovanie profesionálneho strážcu prírody z CHKO Malé Karpaty Bc. Dušana Marka, ktorý nám priniesol nové zaujímavosti o chránených vtákoch v najbližšom okolí Košarísk, porozprával o Chránenom vtáčom území Malé Karpaty, premietol nám fotografie a priniesol nahrávky vtáčieho spevu, ktoré sám zhotovil. Žiakov poučil ako aj oni môžu napomôcť pri ochrane hniezdisk výra skalného v lokalite U Mosnákov Znova sa hravou formou učili spoznávať spevy, ktoré môžu počuť vo svojom okolí. Stretnutie sme ukončili poznavacím obrazovým a zvukovým kvízom.

25.-26. mája sme uskutočnili na školskom dvore „Pod čerešňou“ remeselnícke dieľne VTÁČIE BÚDKY, na ktorej každý žiak spolu s rodičom, starším súrodencom alebo starým rodičom vytvoril spevavcom nové domovy. Bolo čím pracovať, bolo na čom pracovať. Nové náradie, pílky, rašple, kladivá kliešte, nové pracovné stoly zakúpené z projektu lákali aj tých, ktorí ešte nikdy neokúsili odrezať dosku, zatĺcť klniec. V prvý deň nás vyhnal dážď do budovy, ale obrovský tlkot, ktorý vyrobilo kladivami také množstvo majstrov sa nedal dlho zniesť. Po daždi sme pokračovali vonku. Niektorí šikovní štvrtáci zvládli zhotovenie búdky veľmi precízne aj sami. Netrpezliví otcovia sa nedržali klasiky a z kufrov áut vyťahovali akumulátorové skrutkovače. Zakrútiť pánty na čistiacich dvierkach nebol pre ich ratolesti žiaden problém. Účastníci zhotovili dovedna 70 vtáčích búdiek. Doštičky –  polotovary nám pripravil stolár Vladislav Valihora z Priepasného. Táto aktivita bola z pohľadu účasti a záujmu tou najatraktívnejšou časťou projektu. Tlkot kladív sa rozliehal po celej dedine a okoloidúci sa zvedavo prišli pozrieť, čo zaujímavého sa zase deje u nás. Búdky žiaci dokončievali počas pracovného vyučovania, prestávok a voľného času až do konca školského roka. Na každú vypálili vypaľovačkou číslo, svoje meno. Čísla sa farbili po desiatkach, každá inou farbou.

Neplánovanú a jedinečnú príležitosť propagácie ochrany prírody i celého nášho snaženia poskytol projekt Združenia miest a obcí myjavského regiónu,  mikroregiónu Ostrožsko v spolupráci s Centrom tradičnej kultúry v Myjave, obcou Košariská a ZŠ Košariská TRADIČNÉ TREMESLÁ OČAMI DETÍ, ktorý sa u nás konal 29. mája. Zúčastnilo sa ho cca 180 detí (detské folklórne súbory Kopaničiarik z Myjavy, Iskerka z Brezovej pod Bradlom, Jasenka z Blatničky – ČR, Divadelný súbor J. M. Hurbana, deti z MŠ a ZŠ Košariská) a takmer celá dedina. Využili sme príležitosť a ponúkli sme organizátorom do programu na hlavnom pódiu 40 min úryvok s pripravovaného programu VTÁČIE RÁNA V DEDINSKEJ ŠKOLE, ktorý sa stretol s veľkým záujmom a ohlasom. Nebyť záväzku, že búdky mali v nasledujúcich dňoch visieť po stromoch, boli by nám ich Košarišťania rozchytali. Viacerí nás prehovárali, že dobre zaplatia (nápad to nie je zlý – možno nabudúce:)

Do redakcie Orange sme zaslali 9 listov zážitkov. Niektorí žiaci sa rozhodli spracovať svoje osobné zážitky so spevavcami, ktoré zažili v rodinnom kruhu ešte pred začiatkom projektu. Napr. Agniezska spolu s rodičmi úspešne odchovala opustené lastovičie mláďatá.

Stanovačkou na Úvale (30. jún – 1. júl) sme neformálne  a priateľsky ukončili šk. roku 2009/2010. Podujatie s dobrodružnými hrami, táborákom zorganizovali rodičia pod vedením Viery Michalicovej, Anny Škarítkovej a Lenky Švecovej. Súčasťou podujatia bola vychádzka do Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty, sledovanie hniezdisk, dutín stromov, zhotovovanie audio nahrávok a rozvešiavanie vtáčích búdiek v lokalite Úval spoločne s deťmi, rodičmi a starými rodičmi.

Silné stránky projektu?

  • prirodzený záujem detí o veci obyčajné (ale zároveň aj neobyčajné), ktoré nás obklopujú každým dňom. Medzi ne radíme aj vtáčí spev, prítomnosť spevavcov, ich užitočnosť.
  • radosť z majstrovania, práce s drevom a prírodným materiálom.
  • nadšené zapojenie rodičov, starých rodičov do projektu i značný záujem verejnosti
  • tvorivé využitie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese

Čo sa nám nepodarilo?
Hoci sme boli teoreticky pripravení vyzbrojení (práca s mobilom, kamerou, fotoaparátom) nepodarilo sa nám dotiahnuť do konca poslednú časť – projektový deň OD KRÍDEL K SIGNÁLU, ktorá bola postavená na spolupráci s chovateľom poštových holubov Vladimírom Beňákom z Brezovej pod Bradlom. Nepočítali sme s tým, že pretekárske holuby majú v mesiacoch apríl – júl prísny režim tréningu. Počas projektu sme podľa jeho odporúčaní menili plánovanú trasu i termín preletu. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme nestihli projekt zrealizovať k 31. máju.
Nedocenili sme čas, ktorý je potrebný na rozvešiavanie búdok. Jedná sa o náročná činnosť, ktorú treba urobiť tak, aby boli zachované bezpečnostné pravidlá, kvalitný rebrík, zabezpečenie proti pádu (využili sme materiál, ktorý máme v škole na lezeckom krúžku). Na každú búdku je potrebná min 1 hodina, ak nerátame čas potrebný na vynesenie materiálu na danú lokalitu. Do tejto činnosti sa zapojili najmä zdatnejší rodičia, ale dotiahnutie skrutkovačom o strom previedli smelší žiaci zabezpečení horolezeckým lanom. Nepodarilo rozvešať všetky búdky, časť tejto činnosti, na ktorú sa deti mimoriadne tešia, sa bude realizovať v budúcom školskom roku.

Aké sú plány do budúcnosti, pokračovanie projektu?

  • pokúsiť sa zrealizovať projektový deň OD KRÍDEL K SIGNÁLU
  • rozvešať po školskom dvore a lese zostávajúce búdky
  • dotiahnuť so žiakmi do finálnej podoby pásmo VTÁČIE RÁNA V DEDINSKEJ ŠKOLE , rozšíriť ho projekciu a uviesť ho viackrát pre verejnosť
  • využiť získané náradie, hudobné nástroje na rozvíjanie ďalších tvorivých činností
© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené