ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Dátum: 01.04.2020 - 30.04.2020


Vážení rodičia budúcich prváčikov,

na základe usmernenia MŠ SR zápisy detí v tomto školskom roku prebehnú len elektronicky za účasti zákonných zástupcov dieťaťa a bez osobnej prítomnosti detí za podmienky dodržiavania všetkých hygienických podmienok pri pandémií Covid-19

Zápis žiakov do 1. ročníka sa v ZŠ M. R. Štefánika uskutoční v termíne 15. – 30. apríla 2020 priebežne.

Na plnenie povinnej školskej dochádzky musí zákonný zástupca zapísať každé dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku do 31.8. 2020 dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú zrelosť. Rovnako aj v prípade, ak je u dieťaťa potrebný odklad školskej dochádzky.

Pre zjednodušenie administratívnych úkonov je výhodné, ak sa ešte pred vyplnením Žiadosti o prijatí dieťaťa rodičia dohodnú, ktorý z nich bude z nich bude vystupovať voči škole v pozícii 1. zákonného zástupcu, t.j. „adresáta rozhodnutí“  splnomocneného druhým rodičom k právnym úkonom vo vzťahu ku škole. Neznamená to, že sa 2. zákonný zástupca zrieka pozície zákonného zástupcu. Práva oboch rodičov zostávajú naďalej rovnocenné. Ak sa rodičia nedohodnú na pozícii 1. zákonného zástupcu a adresáta korešpodencie, škola im bude posielať rozhodnutia a korešpodenciu dvojmo.

Zápis môžete vykonať:

a) elektronicky vyplnením Elektronickej prihlášky na webovej stránke školy a zaslaním vyplneného tlačiva *Žiadosť o prijatie dieťaťa a kópie rodného listu mailom na adresu skola@zskosariska.sk alebo klasicky – poštou na adresu školy (ZŠ M. R. Štefánika, 906 15 Košariská 81), príp. osobne po telefonickej dohode (0904 279 791) za dodržania aktuálne platných hygienických nariadení bez dieťaťa.

b) zaslaním vyplnených tlačív Prihláška, *Žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s kópiou rodného listu  mailom na adresu skola@zskosariska.sk alebo klasicky – poštou na adresu školy (ZŠ M. R. Štefánika, 906 15 Košariská 81), príp. osobne po telefonickej dohode (0904 279 791) za dodržania aktuálne platných hygienických nariadení bez dieťaťa.

Je preto nutné, aby si zákonní zástupcovia stiahli tlačivo – *Žiadosť o prijatie dieťaťa. Tí, ktorí nebudú podávať prihlášku elektronicky aj tlačivo Prihláška v tlačenej podobe alebo v prípade odkladu povinnej školskej dochádzky tlačivo Žiadosť o odklad. Ak nemáte možnosť  stiahnuť si a vytlačiť potrebné tlačivá z webovej stránky môžete si ich prevziať v škole v papierovej forme a vyplnené ich  zaslať poštou. Prevzatie je potrebné dohodnúť na tel.: 0904 279 791 alebo mailom skola@zskosariska.sk za dodržania aktuálne platných hygienických nariadení bez dieťaťa.

OVERENIE ÚDAJOV ŠKOLOU:
do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ DO ZŠ:
vydanie do 15. 6. 2020 riaditeľom ZŠ

PRI ODKLADE
doložiť Odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

PRI ODKLADE
doložiť Odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

PRI ŽIAKOVI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
doložiť Odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) do vydania rozhodnutia o prijatí – najneskôr do 15. 6. 2020

PRI PREDČASNOM ZAŠKOLENÍ ŽIAKOV (menej ako 6 ročné dieťa)
dodatočné doručenie Odporučenia lekára a Odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP)

PLATBA ZA PRACOVNÉ ZOŠITY (v prípade, že súhlasíte, aby sme vám ich hromadne objednali)
20 € – do 30. júna 2020

PLATBA ŠKOLSKÉ POTREBY (v prípade, že súhlasíte, aby sme vám ich hromadne objednali)
20 € – do 30. júna 2020

© 1993-2020 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené