ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Dátum: 08.04.2021


Možno hľadáte školu pre budúceho prváka…
Možno Vás osloví klasická dedinská škola.

 

 

 

 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2021 šesť rokov (narodené do 31.8.2015). Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (v spádovej škole), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku (narodené po 31.8.2015) len po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
https://www.minedu.sk/data/att/19000.pdf

POSTUP PRE RODIČOV:

Stiahnite si tlačivo žiadosť o prijatie dieťaťa a vytlačte ho.
Dohodnite sa, kto z rodičov bude vystupovať voči škole v pozícii 1. zákonného zástupcu, t.j. „adresáta rozhodnutí“  splnomocneného druhým rodičom k právnym úkonom vo vzťahu ku škole a opatrite ho podpismi oboch zákonných zástupcov. (Neznamená to, že sa 2. zákonný zástupca zrieka pozície zákonného zástupcu. Práva oboch rodičov zostávajú naďalej rovnocenné. Tento úkon zjednodušuje administratívu a komunikáciu so školou. Ak sa rodičia nedohodnú na pozícii 1. zákonného zástupcu a adresáta korešpodencie, škola bude posielať rozhodnutia a korešpodenciu každému zvlášť.)

Vyplňte elektronickú prihlášku, vytlačte ju a opatrite podpismi oboch zákonných zástupcov.

Obe tlačivá prineste spolu s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom zákonného zástupcu
na ZÁPIS, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8. apríla 2021 v čase od 15:30 do 19:00h.
Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Z dôvodu dodržania aktuálne platných hygienických nariadení je potrebné, aby ste sa telefonicky alebo mailom ohlásili a dohodli si vopred presný čas návštevy (0904 279 791 / skola@zskosariska.sk)

Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky alebo si stiahnuť tlačivá: žiadosť o prijatie dieťaťa / prihláška (papierová podoba elektronickej prihlášky v PDF), ohláste sa a môžete si ich vyzdvihnúť vopred v Základnej škole.

Pokiaľ Vám situácia neumožní zúčastniť sa zápisu osobne, môžete tlačivá osobne doručiť aj v inom čase, najneskôr však do 30. apríla 2021 alebo zaslať doporučene na adresu školy (ZŠ M. R. Štefánika, 906 15 Košariská 81).

Ak by sa epidemiologická situácia v mesiacoch apríl – 15. jún zlepšila natoľko, že by bolo možné s rešpektovaním platných hygienických pravidiel absolvovať  osobné stretnutie s budúcimi prvákmi s cieľom zistenia školskej zrelosti, tak Vám dáme včas vedieť.

Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí, resp. odporučení zákonnému zástupcovi, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy (ak dieťa nenavštevovalo materskú školu), resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, je potrebné, aby oznámil svoje rozhodnutie predchádzajúcej škole najneskôr do 30. júla, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

ČO MÁ VEDIEŤ BUDÚCI PRVÁK ?

© 1993-2022 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené