Rada školy

pri Základnej škola M.R. Štefánika Košariská

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje  záujmy:

 • miestnej samosprávy
 • záujmy rodičov
 • pedagogických zamestnancov
 • ďalších zamestnancov školy
 • žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy

Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy najmä:

 • k návrhu na počty prijímaných žiakov,
 • k návrhu úprav učebných plánov v ŠkVP, časovej dotácie vyučovacích predmetov stanovených ŠVP a voľby voliteľných predmetov,
 • k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu školy,
 • k návrhu rozpočtu,
 • k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
 • správu o výsledkoch hospodárenia školy,
 • ku koncepčnému zámeru rozvoja školy
 • k informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Rada školy

 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa a navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy
 • navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy
 • vyjadruje sa k návrhu na vyradenie školy zo siete škôl.

Rada školy vo výberovom konaní na funkciu  riaditeľa školy

 • posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním,
 • odovzdá výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy Rada školy
 

Zloženie rady školy:

predseda: Mgr. Katarína Pagáčová
podpredseda:  Ing. Lucia Havrlentová
člen:  Ing. Eva Zekucia
člen:  Radka Jančík
člen delegovaný za obecné zastupiteľstvo: Mgr. Viera Žídeková

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené