PREVÁDZKA ŠKOLY od 3. 5. 2021

Dátum: 01.05.2021


Vážení rodičia,
podľa PRAVIDIEL PRE “BORDOVÝ” OKRES MYJAVA platných od 3.5.2021
postačuje už len Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti bez nutnosti dokladať potvrdenie o negatívnom teste alebo výnimke.

Pokiaľ odošlete ELEKTRONICKY prostredníctvom rodičovského konta Edupage
Vyhlásenie o bezinfekčnosti – (8) žiak a zákonný zástupca – Platí od 3.5.2021
a Vaša žiadosť bude schválená, nemusíte do školy nosiť a predkladať žiadne iné tlačivá.

Úkon je jednoduchý a dá sa urobiť pomocou PC alebo smartfónu:
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1595

Ak nemáte možnosť poslať Vyhlásenie elektronicky, tlačivo Príloha č. 8 – Žiak a zákonný zástupca – Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (docx, 19.11 kB) si vytlačte, vyplňte a rodič ho odovzdá pri nástupe žiaka do školy.


__________________________________________________________________________________________

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Dátum: 08.04.2021


Možno hľadáte školu pre budúceho prváka…
Možno Vás osloví klasická dedinská škola.

 

 

 

 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2021 šesť rokov (narodené do 31.8.2015). Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (v spádovej škole), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku (narodené po 31.8.2015) len po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
https://www.minedu.sk/data/att/19000.pdf

POSTUP PRE RODIČOV:

Stiahnite si tlačivo žiadosť o prijatie dieťaťa a vytlačte ho.
Dohodnite sa, kto z rodičov bude vystupovať voči škole v pozícii 1. zákonného zástupcu, t.j. „adresáta rozhodnutí“  splnomocneného druhým rodičom k právnym úkonom vo vzťahu ku škole a opatrite ho podpismi oboch zákonných zástupcov. (Neznamená to, že sa 2. zákonný zástupca zrieka pozície zákonného zástupcu. Práva oboch rodičov zostávajú naďalej rovnocenné. Tento úkon zjednodušuje administratívu a komunikáciu so školou. Ak sa rodičia nedohodnú na pozícii 1. zákonného zástupcu a adresáta korešpodencie, škola bude posielať rozhodnutia a korešpodenciu každému zvlášť.)

Vyplňte elektronickú prihlášku, vytlačte ju a opatrite podpismi oboch zákonných zástupcov.

Obe tlačivá prineste spolu s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom zákonného zástupcu
na ZÁPIS, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8. apríla 2021 v čase od 15:30 do 19:00h.
Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Z dôvodu dodržania aktuálne platných hygienických nariadení je potrebné, aby ste sa telefonicky alebo mailom ohlásili a dohodli si vopred presný čas návštevy (0904 279 791 / skola@zskosariska.sk)

Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky alebo si stiahnuť tlačivá: žiadosť o prijatie dieťaťa / prihláška (papierová podoba elektronickej prihlášky v PDF), ohláste sa a môžete si ich vyzdvihnúť vopred v Základnej škole.

Pokiaľ Vám situácia neumožní zúčastniť sa zápisu osobne, môžete tlačivá osobne doručiť aj v inom čase, najneskôr však do 30. apríla 2021 alebo zaslať doporučene na adresu školy (ZŠ M. R. Štefánika, 906 15 Košariská 81).

Ak by sa epidemiologická situácia v mesiacoch apríl – 15. jún zlepšila natoľko, že by bolo možné s rešpektovaním platných hygienických pravidiel absolvovať  osobné stretnutie s budúcimi prvákmi s cieľom zistenia školskej zrelosti, tak Vám dáme včas vedieť.

Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí, resp. odporučení zákonnému zástupcovi, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy (ak dieťa nenavštevovalo materskú školu), resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, je potrebné, aby oznámil svoje rozhodnutie predchádzajúcej škole najneskôr do 30. júla, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

ČO MÁ VEDIEŤ BUDÚCI PRVÁK ?

__________________________________________________________________________________________

2% PRE DEDINSKÚ ŠKOLU

Dátum: 24.03.2021


Vážení rodičia a priatelia školy,

ĎAKUJEME všetkým, ktorí podporili našu školu v uplynulom roku prostredníctvom 2% z dane.
Použili sme ich na rozvoj vzdelávacích a kultúrnych aktivít školy zachytených v KRONIKE ŠKOLY, na doplnenie technického zabezpečenia „živého“on-line vyučovania v čase pandémie.
O Vašu priazeň sa uchádzame znova prostredníctvom Rodičovského združenia. Ak máte možnosť oslovte, prosím, rodinných príslušníkov či známych, ktorí sú zamestnancami, živnostníkmi, vlastníkmi alebo správcami podnikateľských subjektov. Darované prostriedky nám pomôžu pri skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu, realizáciu regionálnych audiovizuálnych programov, zabezpečení turistických výletov, školy v prírode a pod.
Zdá sa, že dedinské školy budú znova bojovať o svoju existenciu…

Ivana Mosná, štatutár RZ
Martin Janšto, riaditeľ školy

Postup na poukázanie 2%:


ZAMESTNANCI
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie tlačiva POTVRDENIE o zaplatení dane
Pokiaľ Vaše 2% predstavujú 3 € a viac, pripojte k potvrdeniu
VYHLÁSENIEo poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľné PDF)
Obe tieto tlačivá doručte do 30.04.2021 na svoj domovský daňový úrad alebo k nám do školy (do 26. apríla 2021)


FYZICKÉ A PRÁVNICKE OSOBY uvádzajú údaje priamo v DAŇOVOM PRIZNANÍ
do termínu jeho podania (zvyčajne do 31.03.2021):

IČO: 173196170712
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: SRRZ – RZ pri Základnej škole
PSČ: 906 15
Obec: Košariská

Fyzické osoby môžu poukázať 2% z dane prijímateľovi. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. 2% z dane môžu poukázať za prepokladu, že v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba prijímateľ).

Vďaka Vám!

__________________________________________________________________________________________

JÁN MALÍK 1921-2021

Dátum: 23.03.2021


LÁSKAVÉ POHLADENIE PÁNA UČITEĽA…

Občas sa zastavím, pripomeniem si – keď sa robí poriadok v bývalej drevárni za našou školou. Na podlahe ešte vždy vidno iniciály AM 28.V.1966. Anička, Marika? Dcéry pána učiteľa a pani učiteľky Malíkovcov? V tom roku isto ešte netušili, že z jednej z nich vyrastie po rodičoch učiteľka a z druhej výborná lekárka. V betóne uchovaný nápis však okľukou asociuje idylické obrazy aj môjho detstva – sobotňajšie podvečery na “hrisku”“, chuť kofoly zo “Spolku”, gagot „malíkéch“ husí na futbalovom ihrisku, lepkavé vlasy z rozbitej hlavy a roztrhnuté nohavice z tŕňov „okruhlíc“ v jarku, vysokánske topole, čo chránili pred vetrom starobylú budovu i láskavý hlas pána učiteľa…

Pravidelne, takmer už po tridsať rokov – v máji, keď Bradlo ožíva, nakukne k nám na skok do svojho rodiska Anulka. Väčšinou mimo vravy rečníkov a hromady národa. S priateľmi, na turistickom bicykli. Jedno, či pália ostré májové lúče alebo leje ako z konvy. Len málo ľudí vie, že po slávnom rodákovi je druhým rodeným Košarišťanom, čo zastal na vrchole Modrej hory. Dnes už na zaslúženom učiteľskom odpočinku v rodičovskom dome v Kočovciach. Minulej jari nebolo nám dopriate stretnúť sa, ale pozdrav predsa len dorazil. Hŕba školských fotografií z rodinného archívu rodičov. Pre nás poklad. Vzácna školská kronika dokumentujúca školstvo uplynulého storočia sa stratila v roku 1985. Nezvestná doteraz, aj napriek usilovnému pátraniu.

23. marca 2021 si pripomenieme 100. výročie nedožitého jubilea pána učiteľa Jána Malíka. Tak trocha i symbolicky – päť dní pred dňom narodenia učiteľa národov J. Á. Komenského. Rovnako symbolicky sme sa s nimi rozlúčili pred siedmimi rokmi, 1. septembra 2014 – v deň začiatku nového školského roka.

Rodák z Fedyméša – z Úľan nad Žitavou, absolvent rímsko-katolíckeho učiteľského ústavu v Spišskej kapitule, učiteľ, organista, ktorého pre náboženské presvedčenie preložili v roku 1952 zo školy v Hrachovišti do evanjelického prostredia Košarísk. Štafetu preberali od Krkošovcov. Bolo krátko po vojne. Ľudia nadšene budovali i strácali. Zložitá doba.
Spolu s manželkou Otíliou stáli svojho času pri všetkom dôležitom dianí v obci. S miestnymi ochotníkmi nacvičili mnohé divadelné hry, pracovali v osvetovej besede, zriaďovali kino, boli nápomocní pri zakladaní a budovaní roľníckeho družstva. Ich pričinením sa ku škole pristavila ďalšia trieda, jedáleň i kuchyňa. Ovocný sad za školou zavoňal jabloňami, hruškami i orechmi.

V roku 1968 sa aktívne zapojil do prípravy spomienky na národného hrdinu, pomáhal pri budovaní Štefánikovho múzea v Košariskách. Slovenský znak na štíte školy z roku 1928 vydržal za Malíkovho riaditeľovania aj roky normalizácie. Nadriadení ho tam neradi videli. Prikazovali: „Zhodz to dole!” neposlúchol, vysvetľoval, obhajoval: “No, reku, to neni fašistický odznak, To je odznak bývalej Slovenskej ligy v Amerike, ktorá takýto odznak mala. Už vtedy, keď ešte fašizmus nebol na svete, ani nikto o tom nevedel. Skrátka utiahlo sa to potom tak, že dali pokoj potom s tým dvojkrížom na tej škole, ktorý tam aj dodnes, pravda, je. A pekne – ľudia chodili to obdivovať. Kto prišiel do Košarísk, vtom čase chodilo velice mnoho ľudí, vždy prišli aj ku škole. Jak sa to mohlo zachovať? Tak som musel vysvetľovať, čo to ako je.“

Počas 31 rokov Malíkovci vychovali a vyslali do života mnohé generácie žiakov, medzi nimi i 54 budúcich vysokoškolákov. S materinskou láskou… ako prítomným onoho času, v roku 1983, keď ste sa lúčili s Košariskami a odchádzali na dôchodok do Kočoviec pripomenula vtedajšia predsedníčka MNV pani Anna Poláčková: “Nebolo nikdy rozdielu medzi deťmi, všetky boli Anulky, Vierky, či Števkovia a Jankovia. Na roky prežité v škole v Košariskách budú celý život spomínať, ako na najkrajšie chvíle svojho života, lebo popri zasväcovaniu do neznámych tajov vlastivedy, či počtov nepoznali ukrátenie ani od rodičovskej lásky, ktorú hojným dielom v tejto škole rozdávali ich dobrí učitelia …”

Ďakujeme, pán učiteľ!

__________________________________________________________________________________________

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE od 15.3.2021

Dátum: 12.03.2021


POZOR, ZMENA V PREVÁDZKE ŠKOLY!

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že dňom 15. marca 2021 bude prevádzka ZŠ Košariská, školského klubu pri ZŠ a MŠ Košariská (predškolského zariadenia) v súlade s rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Myjava. (Vestník Vlády Slovenskej republiky, Ročník 31 Čiastka 46 č.114, č. 115 vydaná 11.marca 2021) zatvorená do odvolania.
Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou
podľa rozvrhu pomocou MS Teams, EduPage, Smart Notebook, OneNote a ostatných aplikácii
ĎAKUJEME za pochopenie a vopred za spoluprácu.

__________________________________________________________________________________________

ŽIVÁ VLASTIVEDA – Poľana

Dátum: 18.09.2020


 PO STOPÁCH VYHASNUTEJ SOPKY
Jednodňová vlastivedná exkurzia

  • Prírodná rezervácia a hradisko Kaľamárka nad Detvou
  • Kaľamárka – Horský hotel Poľana – Vrch Detva – Melichova kopa – Skliarovo (cca 13 km)

__________________________________________________________________________________________

CYKLO1928 – Dobrá Voda

Dátum: 12.09.2020


Školská cyklotúra  Košariská – Brezová pod Bradlom – torzo lesnej železnice Antaličky –  jaskyňa Slopy – Dobrovodský hrad – Dobrá Voda a späť (31 km).

__________________________________________________________________________________________

ŠIŠKY Z KÝČERA

Dátum: 11.09.2020


Spoločnými silami – zber borových šišiek na zakurovanie a ich prevoz cez strminu Zelín za Úbočou
alebo “Ako sme kobylku s modlivkou na voze ťahali”.

https://www.youtube.com/watch?v=FjZssvNit78

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

LETNÁ TELOCVIČŇA

Dátum: 30.06.2020


Kondičné ihrisko v priestoroch školského dvora.
Montáž previedla firma Playsystém Košice, terénne úpravy stavebná firma Rejduga, dopravou štrku traktorom a dlažobnými kockami vypomohla obec. Ďakujeme rodičom, ktorí pomohli pri ručnej navážke 28 t dunajského riečneho štrku do priestoru dopadovej plochy. Zostáva dokončiť pokládku dlažobných kociek po obvode ihriska a terénne úpravy.
Financované z daru NBS a z rozpočtu školy. Predpoklad otvorenia: september 2020

__________________________________________________________________________________________

PO KORONE II. (Periská)

Dátum: 29.06.2020


Druhá prechádzka – Periskami, unikátnym lesníckym experimentom zalesňovania skalnatých holín na Slovensku.

 

__________________________________________________________________________________________