PREHĽAD OPATRENÍ Covid-19 (2021/2022)

Dátum: 26.11.2021


OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.
Žiak s príznakmi musí zostať doma.
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka.

PREHĽAD AKTUÁLNYCH OPATRENÍ 2021/2022
v súvislosti s Covid19 nájdete na webovej stránke MŠVVaŠ SR a v Školskom semafore, ktorý je účinný počas trvania núdzového stavu.

Podľa aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR
Od 25.11.2021 sa povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest VZŤAHUJE AJ NA ŽIAKOV základných škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
Prosíme rodičov, aby zabezpečili denne pre každé dieťa 2 rúška (z toho 1 náhradné) a balíček papierových vreckoviek.

DOMÁCE SAMOTESTOVANIE
Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a vo štvrtok ráno pred
nástupom do školy):
– každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie.
Ich použitie je povinný hlásiť škole elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage  – Domáci AG samotest

V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:
kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,
oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.
Žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, idú do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia). Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

Ag testy značky SD Biosensor:

Inštruktážne video
Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf
Navod-na-pouzitie_samodiagnosticky_test.pdf

Ag testy značky Siemens Healthineers

Návod na použitie – Siemens Healthineers

PROTILÁTKY
Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19:
– po ukončení 10-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
– po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom, pokiaľ žiak absolvuje AG test v MOM alebo PCR test.

PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH
Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov.
Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:
– sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a
– výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.
Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.
Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.
Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

VÝNIMKY Z KARANTÉNY
Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:
žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),
plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage  Oznámenie o výnimke z karantény

OSPRAVEDLNENIE DOCHÁDZKY
Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu choroby.
Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára” od všeobecného lekára pre deti a dorast detského lekára, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).
Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania môže rodič zaslať škole elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage   

OČR
Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

* ŽIADOSTI A VYHLÁSENIA pohodlne a ekologicky vyplníte elektronicky prostredníctvom rodičovského konta EDUPAGE (ak tak urobíte, netreba odovzdávať papierovo)
Úkon je jednoduchý a dá sa urobiť pomocou PC alebo notebooku z webovej stránky www.zskosariska.edupage.org
alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie EduPage, ktorú ste si nainštalovali do smartfónu.

__________________________________________________________________________________________

ŠKOLA V LESOCH ČIERNEHO BALOGU

Dátum: 14.09.2021


Celodňová náučná exkurzia v Lesníckom skanzene v Čiernom Balogu  spojená s jazdou po trati Čiernohronskej lesnej železnice.

Okom kamery Zuzky Srogončíkovej:

__________________________________________________________________________________________

ŠIŠKY Z KÝČERA

Dátum: 10.09.2021


Zber a dovoz borových šišiek na zakurovanie a ich prevoz cez strmé cesty Kýčera, Zelín a Úvalu.

 

 

__________________________________________________________________________________________

ŽIVÁ VLASTIVEDA – Lietava, Kostolec, Manín

Dátum: 29.06.2021


SKALNÉ ÚTVARY STRÁŽOVSKÝCH A SÚĽOVSKÝCH VRCHOV – vlastivedná exkurzia
Zrúcanina hradu Lietava – Prírodné rezervácie: Bosmany, Kostolecká tiesňava, Manínska tiesňava

__________________________________________________________________________________________

ŽIVÁ VLASTIVEDA – Partizánskymi chodníčkami Javoriny

Dátum: 25.06.2021


Návšteva miest, kde kedysi stála a žila pokojným životom kopaničiarska osada Nárcie (U Jansov), ktorú v marci 1945 vypálili nemeckí fašisti
Púšťanie kôrových lodiek, mlynčeka a hry pri potoku Tŕstie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

ŽIVÁ VLASTIVEDA – Vršatec, Červený Kameň, Lednica

Dátum: 18.06.2021


VRŠATECKÝMI BRADLAMI – vlastivedná exkurzia
Pridodné rezervácie Vršatecké hradné bralo – Vršatecké bradlá – Červenokamenské bradlo – zrúcanina hradu Lednica a Lednické bradlo (cca 12 km)

__________________________________________________________________________________________

BRADLIANSKE VÝMOLE A JARKY

Dátum: 23.04.2021 - 04.06.2021


Objavovanie histórie vzniku, zákutí a krás vzácnej lokality južného svahu Bradla inšpirované publikovanými prácami myjavského rodáka geomorfológa Doc. RNDr. Miloša Stankovianskeho CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Dátum: 08.04.2021


Možno hľadáte školu pre budúceho prváka…
Možno Vás osloví klasická dedinská škola.

 

 

 

 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2021 šesť rokov (narodené do 31.8.2015). Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (v spádovej škole), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku (narodené po 31.8.2015) len po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
https://www.minedu.sk/data/att/19000.pdf

POSTUP PRE RODIČOV:

Stiahnite si tlačivo žiadosť o prijatie dieťaťa a vytlačte ho.
Dohodnite sa, kto z rodičov bude vystupovať voči škole v pozícii 1. zákonného zástupcu, t.j. „adresáta rozhodnutí“  splnomocneného druhým rodičom k právnym úkonom vo vzťahu ku škole a opatrite ho podpismi oboch zákonných zástupcov. (Neznamená to, že sa 2. zákonný zástupca zrieka pozície zákonného zástupcu. Práva oboch rodičov zostávajú naďalej rovnocenné. Tento úkon zjednodušuje administratívu a komunikáciu so školou. Ak sa rodičia nedohodnú na pozícii 1. zákonného zástupcu a adresáta korešpodencie, škola bude posielať rozhodnutia a korešpodenciu každému zvlášť.)

Vyplňte elektronickú prihlášku, vytlačte ju a opatrite podpismi oboch zákonných zástupcov.

Obe tlačivá prineste spolu s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom zákonného zástupcu
na ZÁPIS, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8. apríla 2021 v čase od 15:30 do 19:00h.
Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Z dôvodu dodržania aktuálne platných hygienických nariadení je potrebné, aby ste sa telefonicky alebo mailom ohlásili a dohodli si vopred presný čas návštevy (0904 279 791 / skola@zskosariska.sk)

Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky alebo si stiahnuť tlačivá: žiadosť o prijatie dieťaťa / prihláška (papierová podoba elektronickej prihlášky v PDF), ohláste sa a môžete si ich vyzdvihnúť vopred v Základnej škole.

Pokiaľ Vám situácia neumožní zúčastniť sa zápisu osobne, môžete tlačivá osobne doručiť aj v inom čase, najneskôr však do 30. apríla 2021 alebo zaslať doporučene na adresu školy (ZŠ M. R. Štefánika, 906 15 Košariská 81).

Ak by sa epidemiologická situácia v mesiacoch apríl – 15. jún zlepšila natoľko, že by bolo možné s rešpektovaním platných hygienických pravidiel absolvovať  osobné stretnutie s budúcimi prvákmi s cieľom zistenia školskej zrelosti, tak Vám dáme včas vedieť.

Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí, resp. odporučení zákonnému zástupcovi, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy (ak dieťa nenavštevovalo materskú školu), resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, je potrebné, aby oznámil svoje rozhodnutie predchádzajúcej škole najneskôr do 30. júla, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

ČO MÁ VEDIEŤ BUDÚCI PRVÁK ?

__________________________________________________________________________________________

JÁN MALÍK 1921-2021

Dátum: 23.03.2021


LÁSKAVÉ POHLADENIE PÁNA UČITEĽA…

Občas sa zastavím, pripomeniem si – keď sa robí poriadok v bývalej drevárni za našou školou. Na podlahe ešte vždy vidno iniciály AM 28.V.1966. Anička, Marika? Dcéry pána učiteľa a pani učiteľky Malíkovcov? V tom roku isto ešte netušili, že z jednej z nich vyrastie po rodičoch učiteľka a z druhej výborná lekárka. V betóne uchovaný nápis však okľukou asociuje idylické obrazy aj môjho detstva – sobotňajšie podvečery na “hrisku”“, chuť kofoly zo “Spolku”, gagot „malíkéch“ husí na futbalovom ihrisku, lepkavé vlasy z rozbitej hlavy a roztrhnuté nohavice z tŕňov „okruhlíc“ v jarku, vysokánske topole, čo chránili pred vetrom starobylú budovu i láskavý hlas pána učiteľa…

Pravidelne, takmer už po tridsať rokov – v máji, keď Bradlo ožíva, nakukne k nám na skok do svojho rodiska Anulka. Väčšinou mimo vravy rečníkov a hromady národa. S priateľmi, na turistickom bicykli. Jedno, či pália ostré májové lúče alebo leje ako z konvy. Len málo ľudí vie, že po slávnom rodákovi je druhým rodeným Košarišťanom, čo zastal na vrchole Modrej hory. Dnes už na zaslúženom učiteľskom odpočinku v rodičovskom dome v Kočovciach. Minulej jari nebolo nám dopriate stretnúť sa, ale pozdrav predsa len dorazil. Hŕba školských fotografií z rodinného archívu rodičov. Pre nás poklad. Vzácna školská kronika dokumentujúca školstvo uplynulého storočia sa stratila v roku 1985. Nezvestná doteraz, aj napriek usilovnému pátraniu.

23. marca 2021 si pripomenieme 100. výročie nedožitého jubilea pána učiteľa Jána Malíka. Tak trocha i symbolicky – päť dní pred dňom narodenia učiteľa národov J. Á. Komenského. Rovnako symbolicky sme sa s nimi rozlúčili pred siedmimi rokmi, 1. septembra 2014 – v deň začiatku nového školského roka.

Rodák z Fedyméša – z Úľan nad Žitavou, absolvent rímsko-katolíckeho učiteľského ústavu v Spišskej kapitule, učiteľ, organista, ktorého pre náboženské presvedčenie preložili v roku 1952 zo školy v Hrachovišti do evanjelického prostredia Košarísk. Štafetu preberali od Krkošovcov. Bolo krátko po vojne. Ľudia nadšene budovali i strácali. Zložitá doba.
Spolu s manželkou Otíliou stáli svojho času pri všetkom dôležitom dianí v obci. S miestnymi ochotníkmi nacvičili mnohé divadelné hry, pracovali v osvetovej besede, zriaďovali kino, boli nápomocní pri zakladaní a budovaní roľníckeho družstva. Ich pričinením sa ku škole pristavila ďalšia trieda, jedáleň i kuchyňa. Ovocný sad za školou zavoňal jabloňami, hruškami i orechmi.

V roku 1968 sa aktívne zapojil do prípravy spomienky na národného hrdinu, pomáhal pri budovaní Štefánikovho múzea v Košariskách. Slovenský znak na štíte školy z roku 1928 vydržal za Malíkovho riaditeľovania aj roky normalizácie. Nadriadení ho tam neradi videli. Prikazovali: „Zhodz to dole!” neposlúchol, vysvetľoval, obhajoval: “No, reku, to neni fašistický odznak, To je odznak bývalej Slovenskej ligy v Amerike, ktorá takýto odznak mala. Už vtedy, keď ešte fašizmus nebol na svete, ani nikto o tom nevedel. Skrátka utiahlo sa to potom tak, že dali pokoj potom s tým dvojkrížom na tej škole, ktorý tam aj dodnes, pravda, je. A pekne – ľudia chodili to obdivovať. Kto prišiel do Košarísk, vtom čase chodilo velice mnoho ľudí, vždy prišli aj ku škole. Jak sa to mohlo zachovať? Tak som musel vysvetľovať, čo to ako je.“

Počas 31 rokov Malíkovci vychovali a vyslali do života mnohé generácie žiakov, medzi nimi i 54 budúcich vysokoškolákov. S materinskou láskou… ako prítomným onoho času, v roku 1983, keď ste sa lúčili s Košariskami a odchádzali na dôchodok do Kočoviec pripomenula vtedajšia predsedníčka MNV pani Anna Poláčková: “Nebolo nikdy rozdielu medzi deťmi, všetky boli Anulky, Vierky, či Števkovia a Jankovia. Na roky prežité v škole v Košariskách budú celý život spomínať, ako na najkrajšie chvíle svojho života, lebo popri zasväcovaniu do neznámych tajov vlastivedy, či počtov nepoznali ukrátenie ani od rodičovskej lásky, ktorú hojným dielom v tejto škole rozdávali ich dobrí učitelia …”

Ďakujeme, pán učiteľ!

__________________________________________________________________________________________

VIANOCE PRE LESNÚ ZVER A VTÁCTVO

Dátum: 18.12.2020


Tradičným ovocno-zeleninovým vianočným stromčekom potešili žiaci všetkých obyvateľov lesa.
Lesa, ktorý smúti za snehom.

__________________________________________________________________________________________