VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ/ka ZŠ

Dátum: 09.05.2019


Obec Košariská vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa/riaditeľky Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách
s predpokladaným nástupom do funkcie od 01.07.2019.
Termín a miesto podania žiadosti

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu Obec Košariská, Košariská 78, 906 15  Košariská,
 • termín podania prihlášok do 31.05.2019 do 13.00 hod.,
 • obálku označte heslom „Výberové konanie – Základná  škola M.R. Štefánika Košariská,   – NEOTVÁRAŤ.”

* Podrobné informácie sú uvedené v prílohe

__________________________________________________________________________________________

ZÁPIS ŽIAKOV do 1. ročníka

Dátum: 01.04.2019


Základnej školy M. R. Štefánika – školský rok 2019/2020 sa uskutoční:

 • v pondelok 1.4. 2019 o 15:00 v budove školy
  (test školskej zrelosti a individuálny pohovor)
 • vo štvrtok 4.4.2019 od 13:00 do 17:00
  (vyrozumenie rodičov a osobné prevzatie rozhodnutí)

Zápis sa týka detí, ktoré dovŕšia do 31. 8. 2019 šiesty rok života, ako aj detí, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o 1 rok.

Dieťa prihlásite formou Žiadosti o prijatie dieťaťa na základné vzdelávanie, ktorú rodičia vyplnia a podpíšu pri zápise. V prípade, že sa zápisu nezúčastnia obaja rodičia, prinesie rodič (1. zákonný zástupca) žiadosť vyplnenú a podpísanú oboma rodičmi. Jej súčasťou je splnomocnenie (dohoda) medzi dvoma rodičmi, kto bude 1. zákonným zástupcom (adresátom rozhodnutí, právnych úkonov a korešpodencie so školou, príp. aj čestným prehlásením v prípade, že jeden rodič nemá informáciu o adrese druhého).

Údaje do prihlášky možno vyplniť v predstihu elektronicky (zjednodušíte nám prácu pri vkladaní údajov do školského systému).
Komu viac vyhovuje tlačená forma, može si stiahnuť, vytlačiť a vyplniť ručne  Protokol o zápise , ktorý treba priniesť k zápisu. Mal by byť podpísaný oboma rodičmi, v prípade, že sa rodičia dohodli splnomocním, ktoré je súčasťou Žiadosti o prijatie dieťaťa na základné vzdelávanie na 1. zákonnom zástupcovi, stačí len podpis 1. zákonného zástupcu.
Údaje stačí zapísať len jednou formou (elektronicky alebo Protokolom o zápise).

Pri zápise budete potrebovať:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • rodný list dieťaťa
 • zálohu (19 €) na uhradenie objednaných písaniek a pracovných zošitov
 • v prípade potreby doklad zdravotnom postihnutí,  súdne rozhodnutie (ak bolo dieťa zverené do opatery jednému z rodičov)

Ďalšie tlačivá a informácie si možete stiahnuť z tohoto miesta:
Žiadosť o odklad školskej dochádzky
Čo by mal vedieť prvák?
Tlačivá môžete vyplniť v pokoji doma a priniesť na zápis.
V prípade nevyhovujúceho termínu zápisu môžno dohodnúť s vedením školy individuálny termín (najneskôr však do 30.4.2019).

__________________________________________________________________________________________

LYŽIARSKA SEZÓNA 2018/2019

Dátum: 13.02.2019


Mimoriadne priaznivé snehové podmienky počas zimy umožnili počas telesnej výchovy, národopisného krúžku a ŠKD využiť lyžiarsku výstroj a boby naplno.

__________________________________________________________________________________________

DEŇ 112

Dátum: 20.12.2018


S ČLENMI ZÁCHRANÁRSKEHO, HASIČSKÉHO A POLICAJNÉHO ZBORU
Besedu i úkážky pre žiakov MŠ a ZŠ v rámci projektu Detské dopravné ihrisko v MŠ Košariská zrealizoval Obecný úrad Košariská v spolupráci s Záchrannou službou Nemocnica Myjava,  PZ a Hasičský zbor  Brezová pod Bradlom
ND Štefánikov a nádvorie

__________________________________________________________________________________________

MIKULÁŠ

Dátum: 05.12.2018


Obec Košariská v spolupráci s MŠ, ZŠ a Babským spolkom Košariská pripravili príchod Mikuláša a pomocníkov, predvianočné piesne, vianočné trhy, kapustnicu a vianočný detský punč
Priestranstvo pred ND Štefánikovým

__________________________________________________________________________________________

HRÁDOK – PRAŠNÍK

Dátum: 09.11.2018


Turistický výlet Košariská – Lopušná – Tetky – Dievčí vŕšok – Hrádok pri Pustej Vsi – Prašník, U Fajnorov v rámci projektu HRADY A HRADISKÁ

__________________________________________________________________________________________

MOLPÍR – KORLÁTKO

Dátum: 17.10.2018


Exkurzia na hradisko Molpír nad Smolenicami a stredoveký hrad Korlátko v rámci projektu HRADY A HRADISKÁ

__________________________________________________________________________________________

STARÝ HRAD – PODBRANČ

Dátum: 28.09.2018


Turistický výlet Turá Lúka, U Škarítkov – zrúcanina stredovekého hradu Branč – Hradisko Starý hrad – Bukovec, U Bašnárov
v rámci projektu HRADY A HRADISKÁ

__________________________________________________________________________________________

BOJNÁ – DUCOVÉ

Dátum: 07.09.2018


Exkurzia na slovanské hradiská v Bojnej – Valoch a na Ducové – Kostolec
v rámci projektu HRADY A HRADISKÁ

__________________________________________________________________________________________

ŠKOLA V PRÍRODE – TELGÁRT 2018

Dátum: 25.06.2018 - 29.06.2018


 

 

 

 

 

 

 

 

Pondelok
BUS: Košariská – Ľubietová
PEŠO: Ľubietová – Náučný banský chodník
BUS: Ľubietová – Telgárt

Utorok
PEŠO: Telgárt – Chramošský viadukt – ponad Hronský tunel – prameň Hrona – Besnícky tunel a späť
BUS: Telgárt – Dobšinská ľadová jaskyňa
PEŠO: Dobšinská ľadová jaskyňa
BUS: Dobšinská ľadová jaskyňa – Stratená
VLAK: Stratená – Telgárt

Streda
BUS: Telgárt – Červená skala – Tisovec – Zbojská
PEŠO: Náučný chodník zbojníka Jakuba Surovca (po jaskyňu na Remete)
VLAK: Zubačka Zbojská – Tisovec
BUS: Tisovec – Ochtinská jaskyňa
PEŠO: Ochtinska aragonitová jaskyňa
BUS: Ochtinska aragonitová jaskyňa – Červená skala – Telgárt

Štvrtok
PEŠO: Telgártska slučka (Chmarošský viadukt – ponad Tunel Kornela Stodolu – Telgártsky viadukt)
BUS: Telgárt – Šumiac
Zvonce Mikuláša Gigaca zo Šumiaca
BUS: Šumiac – Telgárt
Program “Malí bavia veľkých” a tanečná škola

Piatok
VLAK: Telgárt – Dedinky
PEŠO: Palcmanská Maša – Dedinky – Stratenská píla
BUS: Stratenská píla – Telgárt
BUS: Telgárt – Košariská

 

__________________________________________________________________________________________