ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA – 4. apríl 2024

Dátum: 04.03.2024


MOŽNO HĽADÁTE ŠKOLU
PRE BUDÚCEHO PRVÁKA …
MOŽNO VÁS OSLOVÍ
KLASICKÁ DEDINSKÁ ŠKOLA

 

 

 

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ M. R. Štefánika v Košariskách pre šk. rok 2024/2025 sa uskutoční:

1. ELEKTRONICKY vyplnením a odoslaním PRIHLÁŠKY

2. OSOBNE
vo štvrtok dňa 4. apríla 2024 o 14:00 v budove školy
Otázky, prípadne dohodnutie iného termínu zápisu (ak sa nemôžete na zápis dostaviť zo závažných dôvodov) môžete adresovať na mailovú adresu skola@zskosariska.sk alebo telefonicky na číslo 0904 279 791.

 

 

POSTUP:

Prihlášku na webovej stránke školy vyplňte a elektronicky odošlite čo najskôr. Údaje píšte aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne), presne tak ako sú uvádzané na rodnom liste a v občianskych preukazoch. Predídete tak zbytočným komplikáciám s dodatočnými opravami v rozhodnutiach a školskom informačnom systéme. Sken alebo fotografiu rodného listu je možné pripojiť ako prílohu. Po jej odoslaní prihlášku vytlačte a opatrite podpismi oboch zákonných zástupcov. Stiahnite si, vytlačte a podpíšte dokument Spojené vyhlásenie rodičov
Ak má dieťa len jedného zákonného zástupcu, alebo ak z objektívnych príčin nemôžete dodať oba podpisy, vyberte možnosť “podpisujem ako jeden zákonný zástupca“ a priložte jeden z dokumentov:
Čestné vyhlásenie rodičov alebo kópiu rozhodnutia súdu

V deň zápisu treba priniesť na overenie:

 • rodný list dieťaťa
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • prihlášku – vytlačenú, vyplnenú, podpísané
 • spojené vyhlásenie rodičov
  príp. čestné vyhlásenie rodičov alebo kópiu rozhodnutia súdu
 • súdne rozhodnutie – v prípade, že bolo dieťa zverené do opatery jednému z rodičov
 • doklad o zdravotnom postihnutí – v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa
 • zálohu na pomôcky (35 €)

O doručení prihlášky budete informovaní potvrdzovacím mailom.

Pokiaľ nemáte možnosť vytlačiť si vyššie uvedené tlačivá, môžete si ich vyzdvihnúť osobne vopred v škole (volajte 0904 279 791). Môžeme Vám ich vytlačiť aj priamo v deň zápisu, to však predpokladá, že na zápis do školy sa dostavia k podpisu obaja rodičia. Ak budete mať tlačivá podpísané už z domu oboma rodičmi, na zápise bude postačovať prítomnosť iba jedného z nich.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad čestným vyhlásením zákonného zástupcu).

V prípade, ak:

 • jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zomrel, v podaní túto skutočnosť možno preukázať fotokópiou úmrtného listu, resp. formou nahliadnutia do úmrtného listu,
 • dieťa vychováva iba matka (otec nie je na rodnom liste dieťaťa uvedený), v podaní túto skutočnosť matka preukazuje fotokópiou rodného listu dieťaťa, resp. formou nahliadnutia do rodného listu dieťaťa.

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy Spojené vyhlásenie rodičov

Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna 2024 doručené ROZHODNUTIE o prijatí/neprijatí, resp. odporučení zákonnému zástupcovi, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy (ak dieťa nenavštevovalo materskú školu), resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole.


ČO MÁ VEDIEŤ BUDÚCI PRVÁK ?


OTÁZKY A ODPOVEDE

Kedy ísť k zápisu?
Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2024 šesť rokov (narodené do 31.8.2018).  

Môže nastúpiť dieťa do 1. ročníka aj predčasne?
Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku (narodené po 31.8.2018) a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje Potvrdením o plnení povinného predprimárneho vzdelávania príslušnej materskej školy

Je zápis povinný pre dieťa, ktoré ho už absolvovalo v uplynulom roku?
Áno. Zápisu sa musí opätovne zúčastniť aj dieťa, ktoré sa v predchádzajúcom školskom roku zúčastnilo zápisu a malo školskú dochádzku odloženú o 1 rok.

Je zápis povinný pre dieťa, ktorého rodič bude žiadať odklad školskej dochádzky o 1 rok?
Áno, Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré dovŕši do 31.8. aktuálneho roka šiesty rok aj v prípade, že rodič bude žiadať pre dieťa odklad školskej dochádzky. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je zo zákona povinný doviesť dieťa na zápis a zapísať školopovinné dieťa riadne do základnej školy.

Čo ak dieťa je dieťa v čase zápisu nezrelé?
Ak dieťa nespĺňa predpoklady školskej spôsobilosti, riaditeľ základnej školy nie je oprávnený rozhodnúť o odklade.

a) Dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

Bezodkladne preto kontaktujte riaditeľku materskej školy.
Zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy:
– písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
– písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
– informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak zákonný zástupca uvažuje o tom, že jeho dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania je povinný o tejto skutočnosti informovať aj riaditeľa základnej školy, do ktorej podal prihlášku na prijatie na základné vzdelávanie.
Ak riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, zákonný zástupca predloží príslušnej základnej škole, fotokópiu rozhodnutia riaditeľa materskej školy o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
Riaditeľ materskej školy môže rozhodnúť o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa najneskôr do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, t. j. do konca aktuálneho školského roka.

Poznámka:
Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ príslušnej základnej školy rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ďalší školský rok.
Dieťa môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávanie len jedenkrát.

b) Dieťa bude vzdelávané v úvodnom ročníku základnej školy, ak ho škola zriadi.
c) Dieťa bude vzdelávané v prípravnom ročníku v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ak ho škola zriadi.

Aké sú možnosti výchovy a vzdelávania dieťaťa, ktoré pokračovalo v povinnom predprimárnom vzdelávaní, dovŕšilo siedmy rok veku a nedosahuje školskú spôsobilosť ?

a) Dieťa bude vzdelávané v 1. ročníku základnej školy.
b) Dieťa bude vzdelávané v 1. ročníku základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
c) Dieťa bude vzdelávané v prípravnom ročníku základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kde môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku?
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (v spádovej škole), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Čo je spádová škola?
Spádová škola je základná škola so sídlom v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt. Školské obvody sú zriadené z dôvodu, aby každé dieťa malo zaručené miesto v škole na povinnú školskú dochádzku.

Môže rodič zapísať dieťa do školy, ktorá nepatrí do jeho školského obvodu?
Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, to znamená aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008, §20, ods.5). Ak sa rodič rozhodne pre základnú školu mimo svojho školského obvodu, nemusí túto skutočnosť oznamovať základnej škole, ktorá sa nachádza v jeho školskom obvode. Uvedené informácie si vymieňajú medzi sebou riaditelia príslušných škôl a zriaďovateľ.

Je povinnosťou riaditeľa školy prijať všetkých žiakov, ktorí sa zúčastnia zápisu do jeho školy?
Riaditeľ spádovej školy má povinnosť prednostne prijať žiakov s miestom trvalého pobytu v príslušnom školskom obvode. Žiakov z iných spádových škôl môže prijať do naplnenia kapacitných možností školy.

Môžno po zápise zmeniť školu?
Áno. Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, je potrebné, aby oznámil svoje rozhodnutie predchádzajúcej škole najneskôr do 30. júla, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Je potrebné v prihláške, resp. pri zápise uviesť, či dieťa bude navštevovať školský klub detí, alebo stravovať sa v školskej jedálni?
Škola môže zisťovať predbežný záujem o školský klub detí, školské stravovanie a pod., tieto údaje však pre rodiča nie sú záväzné, slúžia škole najmä na upresnenie jej organizačných a personálnych potrieb pre ďalší školský rok.

__________________________________________________________________________________________

2% dane pre dedinskú školu

Dátum: 03.03.2024


Vážení rodičia a priatelia školy,
ďakujeme všetkým, ktorí v uplynulom roku podporili Rodičovské združenie a prostredníctvom neho školu v Košariskách prostredníctvom 2% z dane. S Vašim prispením i oslovením rodinných príslušníkov či známych, ktorí sú zamestnancami, živnostníkmi, vlastníkmi alebo správcami podnikateľských subjektov sa o to môžeme pokúsiť aj tento rok. Nebude Vás to stáť nič, len trocha času a úsilia. Financie, ktoré štát venuje na vzdelávanie, kultúru a šport môžu nájsť konkrétneho prijímateľa a pomôžu tak zlepšiť kvalitu školského života i mimoškolských aktivít Vašich detí. Veríme, že sa nám po komplikovaných rokoch podarí vrátiť na cestu, ktorá robila našu školu živou, osobitou a príťažlivou

Postup a tlačivá na stiahnutie nájdete na stránke školy.
Rozdáme ich v papierovej forme žiakom v škole, môžete si ich rozmnožiť alebo v prípade záujmu Vám ich dotlačíme.

PharmDr. Jana Michaličková, štatutár RZ
Martin Janšto, riaditeľ školy

Postup na poukázanie 2%:


ZAMESTNANCI
Do 15.2.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie tlačiva

POTVRDENIE o zaplatení dane alebo online

Pokiaľ Vaše 2% predstavujú 3 € a viac, pripojte k potvrdeniu
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby alebo online

Obe tieto tlačivá doručte do 30.04.2023 na svoj domovský daňový úrad alebo k nám do školy (do 26.4.2024)


FYZICKÉ A PRÁVNICKE OSOBY uvádzajú údaje priamo v DAŇOVOM PRIZNANÍ
do termínu jeho podania (zvyčajne do 31.03.2024):

IČO: 173196170712
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: SRRZ – RZ pri Základnej škole
PSČ: 906 15
Obec: Košariská

Fyzické osoby môžu poukázať 2% z dane prijímateľovi prostredníctvom daňového priznania typu A alebo typu B
Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. 2% z dane môžu poukázať za prepokladu, že v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba prijímateľ).

Vďaka Vám!

__________________________________________________________________________________________

MIKULÁŠ

Dátum: 05.12.2023


Príchod Mikuláša aj jeho sprievodu pod obecným smrekom „U Plačkov“ obohatili žiaci ZŠ Košariská „Vianočnými koledami z Košarísk“ spracovanými podľa spevu Martina Danku (1910), Kataríny Siláščíkovej (1878) a Štefana Račeka (1909).

 

 

__________________________________________________________________________________________

JESENNÁ ŠKOLA CHUTÍ

Dátum: 21.11.2023


Pod vedením vedúcej kuchyne Lucie Havrlentovej sa v rámci ŠKD naučili upiecť tekvicový koláč, pripraviť  bryndzovú nátierku, zeleninový šalát a čokoládovú pochúťku.

__________________________________________________________________________________________

ŽELEZNICA POD JAVORINOU II.

Dátum: 06.10.2023


PORIADSKY TUNEL (486 m)
„Živá vlastiveda“ formou turisticko poznávacej exkurzie počas ktorej precestovali tunel vlakom jeden raz tam a druhý raz ponad tunel cez kopec pešo. Históriu budovania tejto obdivuhodnej stavby prvej ČSR žiakom priblížil v priestoroch Železničného múzea v Starej Turej, jej podúradník, riaditeľ ZŠ Štúrova v Myjave, priateľ našej školy Radovan Biesik.
Poriadsky tunel – Stará Turá
BUS linkový spoj: Košariská (12:20) – Myjava
Myjavský viadukt
VLAK: Myjava (14:01) – Stará Turá
Železničné múzeum
VLAK: Stará Turá (15:37) – Poriadie
PEŠO: Poriadie – Lipovský viadukt – ponad Poriadsky tunel – Poriadie
VLAK: Poriadie (17:49) – Myjava
BUS (Dekánek): Myjava (17:55) – Košariská – Brezová

__________________________________________________________________________________________

POMNÍK SRBSKÉHO PARTIZÁNA

Dátum: 08.09.2023


Odhalenia rekonštruovaného pamätníka srbského partizána Lazara Živkoviča, staviteľa z Belehradu, ktorého ktorého Gavurníkovci od Martinkov schovávali počas SNP a nemeckí fašisti upálili na jeseň v roku 1944 v doline Dvoly. Jeho príbehu bola venovaná aj  kapitola scénického audiovizuálneho pásma, ktoré odznelo na nádvorí školy na záver školského roka. Spomienky, ktorú pripravilo mesto Brezová, obec Košariská, OZ Osobnosti pod Bradlom a Spolkom Srbov na Slovensku sa zúčastnila aj Marija Barlović, Chargé ďaffaires a.i. z Veľvyslanectva Srbskej republiky, ktorá dodatočne zaslala žiakom našej školy ďakovný list a balík dobrôt zo Srbska za interpretáciu národnej piesne v srbskom jazyku.

__________________________________________________________________________________________

PERISKÁ II.

Dátum: 30.06.2023


Audiovizuálne pásmo o ľuďoch a ich práci, ktorá zrodila les
Správa o turisticko-objavných výletoch žiakov málotriednej školy
mapujúcich stopy ľudskej práce pri zalesňovaní skalnatých holín Brezovských Karpát

Nádvorie Jubilejnej školy 1928, Košariská
štvrtok 29. jún  – piatok 30. jún 2023 o 21:00

V mozaike vyskladanej z osudov generácii lesníkov a lesných robotníkov, zo spomienok Judity Noskovej z Brezovej – Baranca, nar. 1910, z fotografíi, filmov, záznamov a dokumentov štátnych, súkromných i rodinných archívov, zo „školských výprav“ do histórie a príbehov, ktoré sa kedysi odohrali v bezprostrednej blízkosti Perísk
účinkovali
Žiaci Základnej školy Milana Rastislava Štefánika v Košariskách a ich rodičia
Kopaničiarska muzika z Košarísk

Foto: M. Kovanič,
viac: Kopaničiarske noviny

__________________________________________________________________________________________

PO CESTÁCH MEDI

Dátum: 09.06.2023
0:00


Školský výlet s rodičmi
BUS: Brezová pod Bradlom – Košariská – Špania Dolina
PEŠO: Špania Dolina – Banský priekop (1,6 km podzemím) – Piesky
EXKURZIA: História zaniknutej baníckej osady Piesky, prechádzka haldami a zbytkami banskej činnosti, poznávanie minerálov a hornín, návrat banským priekopom
PEŠO: Špania Dolina – časť Banského náučného chodníka
BUS: Špania Dolina – Banská Bystrica
PREHLIADKA: Múzeum SNP Banská Bystrica s pútavým výkladom lektora
BUS: Banská Bystrica – Košariská – Brezová pod Bradlom

__________________________________________________________________________________________

ŠKOLA V PREŠPORKU

Dátum: 01.06.2023


ŠKOLA VARENIA / EXKURZIA V SLOVENSKOM ROZHLASE RTVS / BALET SND BRATISLAVA

 • CHEFPARADE – príprava zeleninovej polievky, cestovín, pesta, omáčok, mrkvového koláčika pod vedením profesionálov / obed – Chefparade Bratislava
 • POKLONA architektovi, scénografovi a znalcovi slovenskej ľudovej kultúry Viliamovi J. GRUSKOVI a “Karolovi JETTINGOVI (bratislavskému Robinsonovi) – Ondrejský cintorín
 • PYRAMÍDA – BUDOVA SLOVENSKÉHO ROZHLAS RTVS- komentovaná prehliadka, návšteva štúdia, prehliadka výstav
 • HISTORICKÝMI ULIČKAMI STARÉHO MESTA
 • DUNAJSKÉ NÁBREŽIE – socha M. R. Štefánika
 • NARODIL SA CHROBÁČIK – baletná rozprávka (T. Frešo, N. Slovák, I. Holováč) v sprievode orchestra SND – Nová budova Slovenského národného divadla

Ďakujeme rodičom Zekuciovým za materiálne zabezpečenie a realizáciu školy varenia a exkurzie do rozhlasovej budovy.

__________________________________________________________________________________________

ŽELEZNICA POD JAVORINOU I.

Dátum: 04.05.2023


TUNEL M.R. ŠTEFÁNIKA (2 423 m)
„Živá vlastiveda“ formou turisticko poznávacej exkurzie počas ktorej 3-krát precestovali tunel vlakom tam a späť, jeden raz ponad cez Poľanu tunel pešo. Históriu budovania tejto obdivuhodnej stavby prvej ČSR žiakom priblížil prednosta Železničného múzea v Starej Turej, priateľ našej školy Vilko Matuška, ktorý pracoval na opravách strážneho domčeka. Zaujali nás aj bobrie stavby na potoku v okolí železnice, vytekajúcej z tunela a priľahlej dolinky.

 

__________________________________________________________________________________________