Otvorená škola II.

ŠPORTOVÉ AKTIVITY V JUBILEJNEJ ŠKOLE – UMELÁ LEZECKÁ STENA (2007)
Ministerstvo školstva SR – sekcia štátnej starostlivosti o šport, Slovenská asociácia športu na školách, samosprávne kraje a krajské školské úrady v SR

Napriek skutočnosti, že na projekt bola poskytnutá len 1/3 (50 tis.) z pôvodne žiadanej dotácie (150 tis.), väčšinu cieľov a aktivít projektu sa podarilo naplniť:

PROGRAM ŠPORTOVEJ AKTIVITY
Cieľ: Rozvoj netradičných športov – kalanetiky, aerobiku a boulderingu pre žiakov, mládež i klub
cvičiacich žien

ŠPORTOVÝ DEŇ
sa konal 1.10. 2007 na multifunkčnom ihrisku obce Košariská a pozostával z floorbalového turnaja žiakov ZŠ Košariská a hosťujúcej ZŠ Brestovec. V popoludňajších hodinách s turistickým výstupom spolu s rodičmi. Trvanie aktivity: 6 h

KRÚŽOK KALANETIKY A AEROBIKU PRE ŽENY fungoval pravideľne v mesiacoch jún, september, október a november, každý utorok a štvrtok v čase 18:00-20:00 v multifunkčnej triede – telocvični ZŠ pod vedením Ivety Boháčovej , neskôr Anny Škarítkovej. Celkove sa zúčastnilo 22 žien. Trvanie aktivity: 58 h

KRÚŽOK BOULDERINGU mohol začať svoju činnosť až po postavenní lezeckého kútika v triede – telocvični ZŠ, nakoľko termín dodávky bol vzhľadom zaneprázdnenosti a  množstva zakázok dodavateľa stanovený až na november. Trvanie aktivity: 6 h

PROGRAM AKTIVITY V OBLASTI OLYMPIJSKEJ VÝCHOVY
Cieľ: Predstaviť žiakom i komunite obce osobnosť kameramana a režiséra Pavla Barabáša, ktorý jedinečným spôsobom propaguje šport a olympionizmus a pohyb v prírode. Propagovať olympionizmus a pohyb v prírode prostrednícvom výstavy výtvarných prác a projekcie fotografii a krátkych filmov vytvorených žiakmi.

FILMOVÉ DIELA propagujúce šport a olympionizmus
Dňa 19.11. 2007 prebehla v priestoroch ZŠ digitálna projekciu videofilmu SILA OSOBNOSTI od J. Malchárska z VHS-kazety, ktorá bola dodaná na školy s Akceptačným listom Otvorenej školy 2007 a následná diskusiu. Akcie sa zúčastnilo 25 detí a 21 dospelých. Pripravili sme ju ako náhradu za plánované premietanie krátkometrážnych filmov a besedu s fimovým režisérom a kameramanom Pavlom Barabášom (v roku 2006 mu bola udelená Cena Ladislava Chudíka za umelecké dielo propagujúce šport a olympionizmus v súvislosti s Olympijskými hrami v Turíne). Rodičia žiakov aktivizujúci sa v Občianskom združení Kruh oslovili renomovaného režiséra a kameramana. Žiaľ, pre pracovné vyťaženie nemohol navštíviť našu školu.

VÝSTAVA A PROJEKCIA žiackych výtvarných prác, fotografii a krátkych filmov, propagujúcich olympionizmus a pohyb v prírode
Zručnosti, vedomosti a skúsenosti z Informatickej výchovy využili naši žiaci aj pri snímaní krátkych videosekvencii digitálnymi fotoaparátmi z floorbalového turnaja. Následne ich spracovali v editore RSS a 19.11. 2007 prezentovali pred spolužiakmi a rodičmi pomocou dataprojektora ako súčasť besedy o športe a olympionizme. V priestoroch lezeckého kútika bola počas tejto akcie inštalovaná výstava detských výtvarných prác s tematikou športu.
Akcie sa zúčastnilo 25 detí a 21 dospelých.

DOPLNENIE ŠPORTOVÉHO NÁRADIA A NÁČINIA
Zlepšiť materiálne a technické podmienky pre rozvoj telesnej kondície, sily a obratnosti žiakov
a mládeže v obci Košariská formou vybudovania a využívania a kondičného ihriska s rebrinami, hrazdami, tyčou na šplh, sieťou a chytmi na lezenie v exteriéri (v areáli školy) a zriadením mini-lezeckej steny v multifunkčnej miestnosti – telocvični v budove školy.
TELOCVIČŇU CUBA+  v exteriéri školy sa vzhľadom k nedostatočnej výške dodácie nepodarilo realizovať.
Zriadenie LEZECKÉHO KÚTIKA v triede – telocvični prebehlo úspešne. Mini-športovisko pozostáv z väčšej a menšej steny s chytmi, ktoré dodala a odborne osadila špecializovaná firma Anatomic zo Žiliny. Na tento účel sme vynaložili všetky prostriedky z dotácie, všetci vedúci krúžkov sa dobrovolne vzdali svojich odmien v prospech realizácie tohoto zariadenia. Kútik mienime vybaviť kvalitnými žinenkami – doskočišťom, lanom na šplh, povrazovým rebríkom, boxerským vrecom z vlastných prostriedkov, Veríme, že krúžok boulderingu bude môcť plnohodnotne pracovať i v budúcich rokoch.

 

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené