Konzultačné hodiny

Pre rodičovskú a ostatnú verejnosť, počas ktorých sa môžu rodičia a zákonní zástupcovia žiakov informovať o rôznych záležitostiach súvisiacich s prospechom žiakov alebo požadovať rôzne úradné výkony sa úradné hodiny stanovujú v každý štvrtok od 14.00 do 16.00 h. Každú konzultáciu alebo stretnutie v uvedenom čase, príp. aj v inom termíne je však vopred potrebné dohodnúť s vyučujúcim, triednym učiteľom, vychovávateľkou ŠKD alebo riaditeľom vopred telefonicky (0904 279 791), mailom (skola@zskosariska.sk) alebo prostredníctvom rodičovského konta EduPage.

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené