Kopaničiarska málotriedka

Základná škola Milana Rastislava Štefánika v Košariskách je jednou zo šiestich málotriednych škôl okresu Myjava (škôl, ktoré poskytujú vzdelanie žiakom 1. – 4. ročníka v triedach, kde sa učia spolu žiaci viacerých ročníkov). V neprajnom období na sklonku osemdesiatych rokov bola načas zatvorená. V roku 1990 sa vďaka úsiliu Spolku rodákov M.R. Štefánika a obce podarilo jej činnosť obnoviť. Dedinskú malotriedku navštevujú deti z Košarísk, Priepasného, Polianky, okolitých kopaníc, ale aj z blízkeho mestečka Brezová pod Bradlom. Budova z roku 1928, citlivo umiestnená do prírody Malých Karpát a Myjavskej pahorkatiny, architektúrou evokuje atmosféru úspešného predvojnového československého vidieckeho školstva.

Kopaničiarska málotriedka získala čestný názov – ZŠ M. R. Štefánika (1998), Cenu ministra školstva za šírenie digitálnych technológii v slovenskom školstve (2002), Čestné uznanie – Cena Telecom (2007). Rodičovské združenie spolu pedagógmi a Združením Rosenka úspešne realizovali viaceré projekty z grantov Nadácie Ekopolis, Projektu Infovek, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR, Konta Orange, Fondu SPP a ďalších.  S Doc. Ing. arch. Viliamom J. Gruskom a AIA Centrom Bratislava škola v Košariskách zabezpečila organizačne i programovo 5 ročníkov medzinárodného festivalu STARÉ NÔTY MLADÝCH STRÚN EURÓPY v centre Myjavsko so zahraničnou účasťou mladých ľudových hudieb z Estónska, Bulharska, Poľska, Maďarska a Českej republiky.
V súťaži O najlepšiu webovú stránku základných škôl Slovenska (2. Celoštátna konferencia Infovek Modra, 2002) bol web košarišskej malotriedky nominovaný do užšieho výberu 12 najlepších stránok. Projekt ĽUDIA KOPANÍC www.zskosariska.sk/kopaniciari, ktorý vytvorili bývalí žiaci našej školy bol ocenený 3. miestom v kategórii žiackych prác. Webový dokument PO STOPÁCH STRATENEJ LESNEJ ŽELEZNICE v Dobrej Vode – www.zskosariska.sk/zeleznica mapujúci históriu i novodobé zážitky z cyklistického putovania žiakov a rodičov po násypoch a zbytkoch bývalej pálffyovskej železničke možno nájsť napr. na stránkach učebnice Tvorivej informatiky pre prímu až kvartu gymnázií s osemročným štúdiom a 2. stupeň základných škôl.

PREDNOSTI A PRIORITY:

 • pokojné, atraktívne prírodné a kultúrne prostredie
 • malý počet žiakov v triedach, možnosť skutočného individuálneho prístupu a rastu osobnosti
 • citlivosť na nekorektné správanie
 • aplikácia digitálnych technológii do vyučovacích predmetov a tvorba vlastných výukových materiálov
 • tvorivá práca s počítačom (základy počítačovej gramotnosti, počítačová grafika, tématické projekty, práca s fotografiou, zvukom a filmom)
 • zameranie na regionálnu tradičnú ľudovú kultúru a históriu
 • tvorba audiovizuálnych scénických programov a ich prezentácia na verejnosti
 • umenie ako stimulujúci prvok v učení (účasť na experimentálnom overovanie učebných osnov výtvarnej výchovy pod vedením ŠPÚ a Vysokej školy výtvarných umení Bratislava)
 • pestrá krúžková činnosť (Anglický jazyk, Turistický krúžok Ondreja Senku)
 • školy v prírode s hodnotným programom pripravovaným pedagógmi školy, s cieľom spoznávania prírodných a kultúrných krás Slovenska (Novoť na Orave, Kežmarské Žľaby, Ždiar, Račková dolina, Stratená, Huty, Tatranská kotlina)
 • objavovacie a poznávacie turistické a cykloturistické výlety so žiakmi i rodičmi, aktívna spolupráca s rodičmi a komunitou dediny
 • spolupráca s okolitými malotriedkami, najmä so ZŠ Brestovec a plnoorganizovanou ZŠ Krajné

VYBAVENIE ŠKOLY

 • moderný školský nábytok a zariadenie
 • miestna ľudová knižnica s 3000 titulmi
 • umelá lezecká stena
 • učebne vybavené dataprojektormi, interaktívnou tabuľou, audio technikou
 • multimediálna učebňa s 10 PC napojených na školskú sieť a internet, ktoré umožňujú okamžité vyhľadanie edukačného materiálu na školskom serveri alebo na internete z ktorejkoľvek miestnosti školy
 • jednotné digitáne prostredie
 • bezprašné, fixami popisovateľné keramické tabule
 • učebňa LEGO-Dacta
 • množstvo užitočných trojrozmerných pomôcok pochádzajúcich z čias “Jednotnej školy”
 • priestory pre nácvik prípravy jednoduchých jedál na pracovnom vyučovaní  a ŠKD

ŠKOLSKÝ KLUB A ŠPORT

 • činnosť školského klubu zameraná najmä na herné, športové a odpočinkové činnosti s dostatkom pohybu na čerstvom vzduchu
 • zabezpečenie sprievodu žiakov od zastávky  SAD Košariská prichádzajúcich z Brezovej p. Br. o 7:15 h a odchádzajúcich o 15:10 h
 • stravovanie v Materskej škole v Košariskách
 • kvalitný, pravidelne kosený a udržiavaný trávnik futbalového ihriska TJ BRADLAN Košariská (atletika, futbal, pohybové hry)
 • v prípade nepriaznivého počasia sa zadná trieda mení na gymnastickú telocvičňu s ribstolmi, švédskymi lavičkami, žinenkami, prekážkovou dráhou a ochrannými sieťami
 • multifunkčné ihrisko (basketbal, volejbal, hádzaná, vybíjaná, floorball) Škola vlastní sadu floorbalových hokejok a bránok. Ihrisko sa s prispením nadšencov, OcÚ a TJ Bradlan v zime mení na ľadovú plochu (korčuľovanie, hokej)
 • moderná lyžiarska bežecká výstroj (za priaznivých snehových podmienok využívajú žiaci okolité terény na nácvik a tréningy bežeckého lyžovania)

Kvality ľudovej hudby Rosenka pôsobiacej pri ZŠ ocenili na Medzinárodom folklórnom festivale Myjava Cenou Samka Dudíka (2000, 2004, 2007). Jej členovia pod vedením pedagógov a scénografa a pedagóga VŠMU v Bratislave Doc. Viliama J.Grusku pripravili viacero audiovizuálnych programov a dokumentárnych výstav zameraných na tradičnú ľudovú kultúru (Samko Dudík – legenda slovenskej ľudovej hudby – Medzinárodný folklórny festival Myjava 2003, Slovenský inštitút Praha 2004, Kaleidoskop slovenskej ľudovej piesne – Konzervatorium Denain – Francúzsko 2005). Mnohé projekty presiahli regiónálny záber a boli prezentované nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Fungovanie málotriednych škôl v dedinskom prostredí býva v súčasnej dobe často podceňované. Doteraz však neexistuje inštitúcia, ktorá by bola schopná na poli spoločenskom a kultúrnom plnohodnotne ich zastúpiť. Je preto samozrejmé, že vedenie obce i školy vyvíjajú úsilie s cieľom získať finančné prostriedky na projekt, ktorý predpokladá vytvorenie spojenej ZŠ s MŠ, presťahovanie MŠ a školskej jedálne do revitalizovaných priestorov podkrovia budovy ZŠ a vytvorenie multifunkčného centra pre obec. Za súčasnej ekonomickej situácie našej spoločnosti je však  tento smelý cieľ v nedohľadne.

Správy médií o rušení málotriedok (často vytrhnuté z kontextu), ktoré priniesol záver roku 2013, môžu malým dedinským školám uškodiť viac ako samotná novela školského zákona upravujúca financovanie škôl od počtu žiakov v triedach. Aj vyvolaním napätej atmosféry, ktorá odrádza niektorých rodičov zapísať budúcich prvákov na tento typ škôl. Pri zachovaní súčasného počtu žiakov je Jubilejná škola 1928 v Košariskách schopná aj po zavedení ohlasovanej zmeny v septembri 2015 plnohodnotne pokračovať vo svojom poslaní. Rušenie perspektívnych a aktívnych dedinských škôl namiesto “zoštíhľovania” množstva zbytočných úradov a byrokratických inštitúcií, pokladáme za neuvážený krok likvidácie rozvoja, vzdelanosti a kultúry vidieka. Našou odpoveďou nie je rezignácia, ale tak ako doteraz – poctivá a dôsledná práca.

 

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené