Ospravedlnenie žiaka z vyučovania

Ak sa žiak nemôže zúčastniť pre vopred známu príčinu, je zákonný zástupca žiaka povinný požiadať o uvoľnenie formou ŽIADOSTI O UVOĽNENIE/OSPRAVEDLNENIE prostredníctvom rodičovského konta EduPage

  • na vymeškanie 1 vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný vyučujúci
  • na viac hodín alebo 1 vyučovací deň triedny učiteľ
  • na 2 a viac vyučovacích dní dáva súhlas a rozhodnutie riaditeľ školy

Elektronický spôsob umožňuje zároveň odhlásiť dieťa so stravy.

Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti do 24 hodín vyššie uvedeným spôsobom.

Ak žiak chýba z dôvodu choroby viac ako 3 (podľa aktuálne platného nariadenia v súvislosti s Covid-19 viac ako 5) po sebe nasledujúcich vyučovacích dní po sebe (sviatky a víkendy sa nepočítajú), je potrebné priniesť POTVRDENIE OD LEKÁRA na školskom tlačive, ktoré si zákonný zástupca dieťaťa môže vytlačiť a dať na podpis lekárovi lístku alebo potvrdení, ktoré vydá ambulancia.

Škola je povinná zasielať Sociálnej poisťovni od školy mesačné hlásenia o žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:

  1. im bola nariadená karanténa/izolácia,
  2. ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno alebo
  3. ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

Z tohto dôvodu je potrebné, aby zákonný zástupca žiaka vo vlastnom záujme uviedol na potvrdení od lekára, či čerpal OČR.

Písomné ospravedlnenie alebo doklad o neprítomnosti je žiak alebo rodič povinný predložiť najneskôr do 3 dní od nástupu do školy! Písomné žiadosti o uvoľnenie /ospravedlnenky v zápisníku (slovníčku) nebudú akceptované z dôvodu možnej straty žiakom.

Podľa aktuálne platného nariadenia v súvislosti s Covid-19 po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti po dosiahnutí 25 hodín za polrok, ktoré ospravedlnil zákonný zástupca.


POZNÁMKA:
V prípade výpadku elektrickej siete, internetu, nefunkčnosti aplikácie EduPage je potrebné školu informovať inými spôsobmi:

SMS, telefón, mail používajte len výnimočne, pri neodkladných a vážnych udalostiach.

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené