Ospravedlnenie žiaka

Ak sa žiak nemôže zúčastniť pre vopred známu príčinu, je zákonný zástupca žiaka povinný požiadať formou písomnej žiadosti o uvoľnenie.

  • na vymeškanie 1 vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný vyučujúci
  • na viac hodín alebo 1 vyučovací deň triedny učiteľ
  • na 2 a viac vyučovacích dní dáva súhlas a rozhodnutie riaditeľ školy

Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti do 24 hodín, a to:

  • osobne
  • písomne
  • telefonicky na tel. číslo: 034 6242 889 alebo mobil: 0904 279 791 (nie na odkazovú službu)
  • SMS správou na mobil: 0904 279 791
  • mailom na adresu skola@zskosariska.sk (so spätným potvrdením prijatia správy)

Rodič môže požiadať o uvoľnenie žiaka alebo ho ospravedlniť z vyučovania (ŠKD, krúžku…) najviac na 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni prostredníctvom tlačiva:

 

 

 

 

 

 

 

Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti po dosiahnutí 25 hodín za polrok, ktoré ospravedlnil zákonný zástupca.

Ak žiak chýba viac ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni po sebe, je potrebné priniesť potvrdenie od lekára. Škola akceptuje potvrdenia na potvrdenke od lekára na samostatnom lístku alebo na tlačive:

 

 

 

 

 

 

 

Písomné ospravedlnenie alebo doklad o neprítomnosti je žiak alebo rodič povinný predložiť najneskôr do 3 dní od nástupu do školy!

Ospravedlnenky (žiadosti o uvoľnenie) v žiackej knižke alebo slovníčku, ktoré sme používali doteraz, nebudú akceptované, pretože žiacka knižka (slovníček) zostávajú u žiaka, žiaci si ich berú domov, občas ich stratia… Škola je povinná archivovať písomný doklad definujúci zodpovednosť za žiakov v danom čase počas prebiehajúceho školského roka.

© 1993-2021 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené