Ospravedlnenie žiaka z činnosti Školského klubu detí / Národopisného krúžku

Ak sa žiak nemôže zúčastniť činnosti alebo má odísť v inom termíne ako je uvedené v zápisnom lístku do ŠKD / rozvrhu krúžku je zákonný zástupca žiaka povinný požiadať o uvoľnenie formou SPRÁVY adresovanej vychovávateľke ŠKD / vedúcemu Národopisného krúžku prostredníctvom rodičovského konta EduPage

V SPRÁVE uvedie:

  1. dátum, rok a čas neprítomnosti
  2. dôvod neprítomnosti
  3. spôsob odchodu (samo, s rodičom…)
  4. Vychovávateľka / vedúci krúžku potvrdí akceptovanie spätnou správou.

Pokiaľ je dieťa uvoľnené a ospravedlnené z dopoludňajšieho vyučovania v škole a nezúčastní sa činnosti ŠKD alebo si ho zákonný zástupca vyzdvihne osobne žiadať o uvoľnenie a ospravedlnenie z ŠKD nie je potrebné.


POZNÁMKA:
V prípade výpadku elektrickej siete, internetu, nefunkčnosti aplikácie EduPage je potrebné školu informovať inými spôsobmi:

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené