2% Rodičovské združenie

Vážení rodičia a priatelia školy v Košariskách,
už tradične sa obraciame na Vás so žiadosťou o pomoc škole formou darovania 2 % z dane z príjmov, resp. oslovenia Vašich rodinných príslušníkov či známych, ktorí sú zamestnancami, živnostníkmi, podnikateľmi alebo vlastníkmi, či spravovateľmi podnikateľských subjektov. Čiastka z príjmu je časťou Vášho povinného odvodu do štátnej pokladne. Vaše rozhodnutie umožní presmerovanie preukázanej čiastky zo všeobecného adresáta, ktorého určuje štát na konkrétny cieľ v regióne – v našom prípade na rozvoj vzdelávacích a kultúrnych aktivít ZŠ M.R.Štefánika v Košariskách. Väčšina školských akcií, ktoré nájdete v KRONIKE ŠKOLY sa uskutočnila najmä vďaka financiám, ktoré pochádzali z darovaných 2%. Financie nám pomôžu pri vybudovaní detského gymnastického ihriska na školskom dvore, dopravy na turistické výlety, realizáciu audiovizuálneho programu o krase Brezovských Karpát a spolufinancovaní školy v prírode vo Vysokých Tatrách.

Ďakujeme
Ivana Mosná, štatutár RZ

POSTUP:

ZAMESTNANCI
požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva:
Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)
Z neho si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
Vyplňte a podpíšte:
Vyhlásenie (editovateľné PDF).
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na svoj domovský daňový úrad – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
V minulosti nám ich rodičia, ktorí si nenašli cestu na Daňový úrad v Myjave, priniesli do školy a potom sme ich jednorázovo doručili osobne. Treba však mať na pamäti, že obsahujú osobné údaje a ak sa tak rozhodnete, konáte tak z vlastného rozhodnutia a dobrovoľne. Bolo to vždy a je to o vzájomnej dôvere.

FYZICKÉ A PRÁVNICKE OSOBY uvádzajú údaje priamo do daňového priznania:

IČO: 173196170712
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: SRRZ – RZ pri Základnej škole
PSČ: 906 15
Obec: Košariská

FYZICKÉ OSOBY
Fyzické osoby môžu poukázať 2% z dane prijímateľovi. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane. Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

PRÁVNICKE OSOBY
Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.
Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené