ZÁSADY HODNOTENIA ŽIAKOV

Dátum: 16.04.2020


Vážení rodičia,
V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. roku 2019/2020 zo dňa 20.4.2020 Vám oznamujeme, že výchovné predmety budú v ZŠ M. R. Štefánika Košariská v záverečnom hodnotení šk. roku 2019/2020  neklasifikované známkou, ale absolvoval/ neabsolvoval. Týka sa to týchto predmetov:
Telesná výchova, Výtvarná výchova, Informatická výchova, Pracovné vyučovanie, Hudobná výchova a Hravé čítanie
Podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.
V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.
Ostatné hlavné predmety na 1. a 2. stupni budú klasifikovane podľa  Metodického pokynu č.22 /2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

Martin Janšto, riaditeľ školy
V Košariskách, 16.4.2020

© 1993-2020 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené