ZÁPIS ŽIAKOV do 1. ročníka

Dátum: 01.04.2019


Základnej školy M. R. Štefánika – školský rok 2019/2020 sa uskutoční:

  • v pondelok 1.4. 2019 o 15:00 v budove školy
    (test školskej zrelosti a individuálny pohovor)
  • vo štvrtok 4.4.2019 od 13:00 do 17:00
    (vyrozumenie rodičov a osobné prevzatie rozhodnutí)

Zápis sa týka detí, ktoré dovŕšia do 31. 8. 2019 šiesty rok života, ako aj detí, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o 1 rok.

Dieťa prihlásite formou Žiadosti o prijatie dieťaťa na základné vzdelávanie, ktorú rodičia vyplnia a podpíšu pri zápise. V prípade, že sa zápisu nezúčastnia obaja rodičia, prinesie rodič (1. zákonný zástupca) žiadosť vyplnenú a podpísanú oboma rodičmi. Jej súčasťou je splnomocnenie (dohoda) medzi dvoma rodičmi, kto bude 1. zákonným zástupcom (adresátom rozhodnutí, právnych úkonov a korešpodencie so školou, príp. aj čestným prehlásením v prípade, že jeden rodič nemá informáciu o adrese druhého).

Údaje do prihlášky možno vyplniť v predstihu elektronicky (zjednodušíte nám prácu pri vkladaní údajov do školského systému).
Komu viac vyhovuje tlačená forma, može si stiahnuť, vytlačiť a vyplniť ručne  Protokol o zápise , ktorý treba priniesť k zápisu. Mal by byť podpísaný oboma rodičmi, v prípade, že sa rodičia dohodli splnomocním, ktoré je súčasťou Žiadosti o prijatie dieťaťa na základné vzdelávanie na 1. zákonnom zástupcovi, stačí len podpis 1. zákonného zástupcu.
Údaje stačí zapísať len jednou formou (elektronicky alebo Protokolom o zápise).

Pri zápise budete potrebovať:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • rodný list dieťaťa
  • zálohu (19 €) na uhradenie objednaných písaniek a pracovných zošitov
  • v prípade potreby doklad zdravotnom postihnutí,  súdne rozhodnutie (ak bolo dieťa zverené do opatery jednému z rodičov)

Ďalšie tlačivá a informácie si možete stiahnuť z tohoto miesta:
Žiadosť o odklad školskej dochádzky
Čo by mal vedieť prvák?
Tlačivá môžete vyplniť v pokoji doma a priniesť na zápis.
V prípade nevyhovujúceho termínu zápisu môžno dohodnúť s vedením školy individuálny termín (najneskôr však do 30.4.2019).

© 1993-2019 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené