VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ/ka ZŠ

Dátum: 09.05.2019


Obec Košariská vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa/riaditeľky Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách
s predpokladaným nástupom do funkcie od 01.07.2019.
Termín a miesto podania žiadosti

  • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu Obec Košariská, Košariská 78, 906 15  Košariská,
  • termín podania prihlášok do 31.05.2019 do 13.00 hod.,
  • obálku označte heslom „Výberové konanie – Základná  škola M.R. Štefánika Košariská,   – NEOTVÁRAŤ.”

* Podrobné informácie sú uvedené v prílohe

© 1993-2019 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené