VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu riaditeľa ZŠ

Dátum: 16.04.2024
0:00


Obec Košariská, 906 15 Košariská 78 podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy M. R. Štefánika, 906 15 Košariská 81.
Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti, zoznam dokladov a doplňujúce informácie pre uchádzačov sú zverejnené na webovej stránke obce www.kosariska.sk v časti elektronická úradná tabuľa. Písomnú žiadosť do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 17.5.2024 do 13:00 hod. na adresu Obec Košariská, Košariská 78, 906 15 Košariská.
Obýálku označte “Výberové konanie – základná škola M.R.Štefánika Košariská – NEOTVÁRAŤ.”
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy
V Košariskách, dňa 16.4.2024
Štefan Antol, starosta obce Košariská

© 1993-2024 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené