PREVÁDZKA ŠKOLY od 31.5.2021

Dátum: 30.05.2021


Vážení rodičia, žiaci,

Od pondelka 31.5.2021 bude prevádzka ZŠ, ŠKD a školskej jedálne pokračovať v nezmenenom režime tak, ako v uplynulom týždni.

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti – Platí od 17.5.2021
  je potrebné predložiť, ak dieťa chýba 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)
  Najjednoduchšie – elektronicky, prostredníctvom rodičovského konta Edupage. Úkon je jednoduchý a dá sa urobiť pomocou PC alebo smartfónu:
  https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1595
  Ak nemáte možnosť poslať Vyhlásenie elektronicky, tlačivo
  Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (17. 5. 2021) si vytlačte, vyplňte a rodič ho odovzdá pri opätovnom nástupe žiaka do školy.

Potvrdenie o negatívnom teste alebo výnimke zákonného zástupcu alebo dieťaťa už nie je potrebné.

Pri prerušení 5 a viac pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.


Z dokumentu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorým sa v súčasnosti školy riadia a ktorého plné znenie nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/19763.pdf vyberáme:

Zákonný zástupca žiaka:

a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. zo školského klubu detí, zo školskej jedálne (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

b) Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška/respirátory (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

c) Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne na školský rok 2020/2021.

d) Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomne Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (17. 5. 2021) o bezinfekčnosti. Pri prerušení 5 a viac pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

e) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

a) Podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy “Potvrdenie o chorobe” vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

b) Ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy “Potvrdenie o chorobe” vydané len všeobecným lekárom pre Strana 6 z 15 deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

Zákonní zástupcovia, sprevádzajúce osoby a deti majú zakázaný vstup do budovy pokiaľ javia príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom Covid – 19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracania, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu…).

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením
Príloha 1a – Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (17. 5. 2021) Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v spomínanom dokumente Covid školský semafor.

© 1993-2021 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené