PREHĽAD OPATRENÍ Covid-19 (2021/2022)

Dátum: 10.09.2021


OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.
Žiak s príznakmi musí zostať doma.
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka.

PREHĽAD AKTUÁLNYCH OPATRENÍ 2021/2022
v súvislosti s Covid19 nájdete na webovej stránke MŠVVaŠ SR a v Školskom semafore.

Podľa aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR
MUSÍ MAŤ ŽIAK A ZAMESTNANEC PREKRYTÉ HORNÉ DÝCHACIE CESTY POČAS CELÉHO VYUČOVANIA

DOMÁCE SAMOTESTOVANIE
Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy):
– každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie.
V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:
kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,
oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage  – Domáci AG samotest

Inštruktážne video
Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf
Navod-na-pouzitie_samodiagnosticky_test.pdf

PROTILÁTKY
Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19:
– po ukončení 10-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
– po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH
Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov.
Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:
– sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a
– výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.
Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.
Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.
Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

VÝNIMKY Z KARANTÉNY
Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:
žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),
plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage  Oznámenie o výnimke z karantény

OSPRAVEDLNENIE DOCHÁDZKY
Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu choroby.
Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe” od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania môže rodič zaslať škole elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage   

OČR
Rodič má nárok na ošetrovné (OCR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

* ŽIADOSTI A VYHLÁSENIA pohodlne a ekologicky vyplníte elektronicky prostredníctvom rodičovského konta EDUPAGE (ak tak urobíte, netreba odovzdávať papierovo)
Úkon je jednoduchý a dá sa urobiť pomocou PC alebo notebooku z webovej stránky www.zskosariska.edupage.org
alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie EduPage, ktorú ste si nainštalovali do smartfónu.

© 1993-2021 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené