PREHĽAD OPATRENÍ Covid-19 (2021/2022)

Dátum: 26.11.2021


OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.
Žiak s príznakmi musí zostať doma.
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka.

PREHĽAD AKTUÁLNYCH OPATRENÍ 2021/2022
v súvislosti s Covid19 nájdete na webovej stránke MŠVVaŠ SR a v Školskom semafore, ktorý je účinný počas trvania núdzového stavu.

Podľa aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR
Od 25.11.2021 sa povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest VZŤAHUJE AJ NA ŽIAKOV základných škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
Prosíme rodičov, aby zabezpečili denne pre každé dieťa 2 rúška (z toho 1 náhradné) a balíček papierových vreckoviek.

DOMÁCE SAMOTESTOVANIE
Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a vo štvrtok ráno pred
nástupom do školy):
– každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie.
Ich použitie je povinný hlásiť škole elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage  – Domáci AG samotest

V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:
kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,
oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.
Žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, idú do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia). Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

Ag testy značky SD Biosensor:

Inštruktážne video
Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf
Navod-na-pouzitie_samodiagnosticky_test.pdf

Ag testy značky Siemens Healthineers

Návod na použitie – Siemens Healthineers

PROTILÁTKY
Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19:
– po ukončení 10-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
– po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom, pokiaľ žiak absolvuje AG test v MOM alebo PCR test.

PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH
Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov.
Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:
– sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a
– výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.
Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.
Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.
Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

VÝNIMKY Z KARANTÉNY
Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:
žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),
plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage  Oznámenie o výnimke z karantény

OSPRAVEDLNENIE DOCHÁDZKY
Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu choroby.
Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára” od všeobecného lekára pre deti a dorast detského lekára, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).
Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania môže rodič zaslať škole elektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage   

OČR
Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

* ŽIADOSTI A VYHLÁSENIA pohodlne a ekologicky vyplníte elektronicky prostredníctvom rodičovského konta EDUPAGE (ak tak urobíte, netreba odovzdávať papierovo)
Úkon je jednoduchý a dá sa urobiť pomocou PC alebo notebooku z webovej stránky www.zskosariska.edupage.org
alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie EduPage, ktorú ste si nainštalovali do smartfónu.

© 1993-2021 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené