OTVORENIE ŠKOLY OD 1.6.2020

Dátum: 20.05.2020


Vážení rodičia,

zasielame Vám informácie o Organizácií a podmienkach výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020, ktorý zverejnilo MŠVVaŠ SR dňa 18.5.2020:

https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/

Dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, najmä Úradu verejného zdravotníctva SR Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Na základe informácii, ktoré obsahuje, Vám v prílohe posielame Informovaný súhlas – dotazník a žiadame Vás o vyjadrenie k umiestneniu Vášho dieťaťa v ZŠ od 1. júna 2020. Po jeho vyplnení a *podpísaní ho zašlite na adresu školy najneskôr v pondelok 25. mája 2020  do 12:00 h.
Žiadame Vás o dodržanie termínu, nakoľko informácie o počte žiakov sú pre nás dôležité pre voľbu vhodnej formy, spôsobu a organizácie vyučovacieho procesu v škole ako aj zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov a splnenia podmienok vyššie uvádzaného dokumentu. Žiaci, ktorí neprejavia záujem o umiestnenie v škole sú povinní vzdelávať sa aj naďalej dištančnou formou.
Nedoručenie vyplneného informovaného súhlasu – dotazníka do termínu, bude považovaná za nezáujem o umiestnenie vášho dieťaťa do ZŠ v uvedenom období.

Pri nástupe do školy je potrebné priniesť vyplnené a *podpísané    Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
Bez neho nebude môcť dieťa 1.6. 2020 nastúpiť do školy

Poznámka:
*podpis rodiča – ak splnomocnil jeden z rodičov pri zápise v žiadosti o prijatie dieťaťa do 1. ročníka druhého rodiča (1. zákonného zástupcu – adresáta rozhodnutí) na právne úkony a komunikáciu so školou, stačí len podpis 1. zákonného zástupcu. Ak sa rodičia v tejto veci nedohodli, vyžaduje sa súhlas a podpis oboch rodičov (zákonných zástupcov).

Video k danej problematike:
https://www.youtube.com/watch?v=nD2-Uw5oZhQ&feature=emb_logo

Ďakujeme

© 1993-2020 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené