KEĎ SA NESMIE DO ŠKOLY…

Dátum: 24.03.2020


… ŠKOLA PRÍDE DOMOV

Vážení rodičia, milí žiaci,
v čase mimoriadnych opatrení a uzavretia škôl v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa pokúsime v rámci našich i Vašich možností spoločne komunikovať a pomáhať si na diaľku prostredníctvom internetu. Mnohé veci nemáme odskúšané, takže si vzájomne snáď prepáčime nejaké tie chybičky. Uvedomujúc si, že túto spoluprácu nemožno ponímať ako príkaz, spoliehame sa na Vašu pomoc. Je to aj o možnostiach, čase, chuti i dobrovoľnosti jednotlivých rodín. Nevieme, či všetci majú prístup na internet, či, ako a s kým žiak doma pracuje. Veľká časť zodpovednosti a kontroly bude ležať na Vašich pleciach. Kedy sa školy otvoria, či sa bude dobiehať počas hlavných prázdnin – to dnes nikto nevie. Preto ak máte možnosť nasadnúť na “vlak domáceho vyučovania pomocou elektronickej komunikácie” neváhajte, pretože zastať a nič nerobiť je tá najhoršia alternatíva.
Našim milým žiakom – Nezaháľajte. Koľko vládzete, toľko čítajte! Vyskúšajte si aké to bude, keď z Vás budú stredoškoláci či vysokoškoláci. Keď si budete mnohé sami hľadať, objavovať, študovať bez pomoci iných. Čím skôr sa to naučíte, tým viac poskočíte vpred.

ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ?

Zoznámenie sa s Edupage

Žiaci sa prihlasujú na Edupage https://zskosariska.edupage.org/ do žiackeho konta menom a heslom, ktoré im škola vytlačila alebo zaslala rodičom mailom. Návod a informácie o prístupe (inštalácií) nájdete na odkaze:
https://www.zskosariska.sk/wp-content/uploads/2019/09/2019_EdupageRodicovskeKonto_navod.pdf

Čo znamená “prehrať online” pri teste, či domácej úlohe?
Ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?
Žiak – ako urobenú úlohu odstránim zo zoznamu úloh / označím ju ako vybavenú?
Ako si zobrazím úlohu, ktorú som si omylom skryl / označil ako vybavenú?
Kde si môžem pozrieť výsledky môjho dieťaťa?
Ako odovzdať projekt cez EduPage?
Ako učiteľ zistí, či si zadanie domácej úlohy žiaci prečítali, resp. ho vypracovali
Ako podpísať nové známky?
Ako môže rodič alebo žiak cez EduPage napísať správu učiteľovi alebo viacerým učiteľom?

POZNÁMKA:
Výsledky prác, kontrolných otázok (vypĺňaných v prílohe) a testov vytvorených učiteľom v Edupage, má učiteľ k dispozícii a môže ich okomentovať, ohodnotiť, príp. dať k prepracovaniu.

Využívanie voľných testov Alfbook

1. Prihlás sa na https://programalf.com/alfbook/ heslom: ucimesadoma
2. Klikni na odkaz v Edupage napr.: https://programalf.com/alf-html/dist/#sk/file/37109

Niekedy sa stane, že test je kliknutím na odkaz nedostupný. Ak znova zopakujete krok 1 a 2, mal by sa Vám načítať. Ak by Vám to i tak nefungovalo, dajte nám vedieť – budeme musieť do domácej úlohy v Edupage písať navigáciu ako sa preklikať k testu, napr.: „2. ročník/Slovenský jazyk/Slovo, slabika, hláska/Jednoslabičné slová“

POZNÁMKA:
Výsledky testov v Alfbooku má k dispozícii len žiak, príp. rodič,  učiteľ sa k nim nedostane.

POKYNY A RADY
Domáce úlohy budeme pripravovať večer pred dňom vypracovania, čiže ak budú zverejnené večer po 18:00, tak ich žiaci budú riešiť až v nasledujúci deň.
S Edupage pracujte na PC alebo noteboku, pretože na mobile je obrazovka malá a nie všetko spoľahlivo funguje (občas sa napr. nezobrazí celý text)
Po prečítaní zadania domácej úlohy v Edupage je dôležité, aby si žiaci dali “Prehrať materiál”, pretože v príloha obsahuje dôležité veci – može to byť obrázok, kontrolné otázky, test… Učiteľovi systém oznámi, či si prílohu otvorili, resp. či ju vypracovali.
Po vypracovaní domácej úlohy klikni v Edupage na “Vybavené”, aby sme mali spätnú väzbu.

Môžete využiť aj ďalšie zdroje:

UčíTelka – ČT2
Školský klub – RTVS2

alebo linky s množstvom vynikajúcich materiálov a námetov, ktoré nám zaslali rodičia:

Matika.in
Gramar.in
Geograf.in
Zlatka.in
Khan Academy
Matemág
Škola s nadhledem
Včelka

USMERNENIE NA HODNOTENIE ŽIAKOV

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 6. apríla 2020
Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019 / 2020
(mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30. 6. 2020), z ktorého mimo iných vecí vyplývajú princípy, zásady a odporúčania uvedené v spodnej časti tohto článku. Nejedná sa o úplné ukončenie známkovania – naopak sú tu vysvetlené možnosti a kritériá nesplnenia požiadaviek na prácu žiakov a následky, ktoré môže ich nedodržanie vyvolať.
Motivujte, prosím, v rámci svojich možností, aj Vy Vaše deti k dodržiavaniu úloh, ktoré zabezpečujú plynulý chod výchovno – vyučovacieho procesu na našej škole v týchto mimoriadnych podmienkach.
Želám Vám veľa energie, trpezlivosti a hlavne zdravia…

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

  • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
  • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
  • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

Zásady hodnotenia

Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

– Riaditeľ školy oznámi neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy). O tejto skutočnosti oboznámi žiakov a ich zákonných zástupcov do 20.4.2020.

– Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie môže realizovať záverečné hodnotenie aj formou slovného hodnotenia.

– V rámci záverečného hodnotenia je možné využiť kombinované hodnotenie (klasifikáciu a slovné hodnotenie) buď v rámci rôznych vyučovacích predmetov alebo aj v rámci toho istého predmetu.

– V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

– O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky (napr. per rollam), v súlade s vyššie uvedenými bodmi.

Získavanie podkladov na hodnotenie

– Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

– Počas prerušeného vyučovania v školách sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok.

– V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.

– Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne od nástupu žiakov do školy.

Postup do vyššieho ročníka

– V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

© 1993-2020 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené