K OTVORENIU ŠK. ROKA 2022/2023

Dátum: 01.09.2022


Vážení rodičia, milí žiaci,
OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023 sa uskutoční v súlade s Organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR nasledovne:

PONDELOK 5.9.2022
8.30
OTVORENIE ŠK. ROKA S PRIVÍTANÍM PRVÁČIKOV
(za priaznivého počasia na nádvorí)

8:45 – cca 9:30
ORGANIZAČNÁ ČASŤ
(po triedach v budove Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách)
Podrobný program, pokyny, zápisné lístky do Školského klubu, na stravovanie a dotazník nájdete  v INFORMÁCIACH PRE ŽIAKOV A RODIČOV k začiatku šk. roka 2022/2023.

UPOZORNENIE
Z nariadenia Ministerstva školstva Zelená otvoreným školám vyplýva, že žiaci odovzdávajú v prvý deň šk. roka Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré bude k dispozícii v tlačenej forme pri vstupe do budovy. Rodičia žiakov 2.-4. ročníka môžu zaslať vyhlásenie cez Edupage.)

© 1993-2022 Základná škola M.R.Štefánika Košariská. Všetky práva vyhradené